Anul 2007: între respectarea principiului tratamentului egal ?i discriminare

Anul 2007: între respectarea principiului tratamentului egal ?i discriminare

Ieri, 10 decembrie, de ziua interna?ional? a drepturilor omului, asocia?ia ACCEPT, Agen?ia de Monitorizare a Presei, Centrul de Dezvoltare Curricular? ?i Studii de Gen: FILIA, Centrul de Resurse Juridice, Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii, Funda?ia pentru poezie “Mircea Dinescu, Institutul pentru Politici Publice, Roma ACCESS, Romani CRISS ?i ?anse Egale au organizat înt?lnirea “Anul 2007: între respectarea principiului tratamentului egal ?i discriminare” cu scopul de a face un bilan? al situa?iei drepturilor omului în anul 2007. Participan?ii au discutat despre tratament egal ?i discriminare – cadrul legislativ, aplicare; monitorizarea respect?rii drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilit??i mintale aflate în institu?ii – stigm? ?i s?n?tate mental?, drepturile omului ?i discriminarea minorit??ilor sexuale din România, înc?lcarea dreptului la locuire ?i educa?ie al minorit??ii rome, libertate de expresie ?i manipulare de pres?, egalitatea de ?anse între femei ?i b?rba?i: cotidian ?i institu?ionalizare, situa?ia prevenirii ?i combaterii discrimin?rii în anul egalit??ii de ?anse pentru to?i în România.

În deschiderea evenimentului au luat cuv?ntul Minodora Cliveti, pre?edinta Comisiei pentru Egalitatea de ?anse între Femei ?i B?rba?i, Camera Deputa?ilor, Razvan Rotundu, director adjunct, departament OSCE, Council of Europe and Human Rights, Ministerul Afacerilor Externe, Attila Gasparik, vicepre?edinte Consiliul Na?ional al Audiovizualului, Csaba Ferenc Asztalos pre?edintele Consiliului Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii.

Pentru prima dat?, cu ocazia zilei de 10 decembrie, autorit??i publice participante au semnalat faptul c? în România exist? probleme în ceea ce prive?te respectarea drepturilor omului, aderarea la Uniunea European? neschimbând, din p?cate, nimic în aceast? privin?a. Participan?ii au subliniat situa?ii precum: discriminarea în exercitarea dreptului la servicii medicale, sociale ?i în accesul pe pia?a muncii cu care se confrunt? în mod flagrant persoanele cu dizabilit??i mintale (aflate sau nu în institu?iile statului), atitudinile ?i manifest?rile discriminatorii împotriva minorit??ilor sexuale în România care ating în continuare cote alarmante sau lipsa accesului minimal la locuin?? ?i la educa?ie în cazul minorita?ii rome. De?i România a adoptat legisla?ie în domeniul antidiscrimin?rii, aplicarea acesteia trebuie s? continue s? se fac? în mod constant ?i coerent de c?tre autorit??i, inclusiv prin profesionalizarea acestora, neimplicarea politicului ?i garantarea unor proceduri clare, transparente

În cadrul dezbaterii participan?ii au precizat c?, în 2007, a existat o colaborare bun? cu ?i o deschidere mai mare c?tre parteneriat între institu?iile abilitate cu combaterea discrimin?rii de diferite tipuri ?i organiza?ii neguvernamentale. S-a remarcat ?i faptul c? legisla?ia antidiscriminare a devenit un instrument utilizat în practica. În prezent, sunt peste 4000 de procese în domeniul antidiscrimin?rii. Atitudinea presei centrale, de asemenea, a fost mai obiectiv? ?i a ar?tat mai mult interes pentru teme de drepturile omului.

Întâlnirea s-a încheiat prin acordarea de c?tre CNCD a patru premii pentru personalit??ile/ institu?iile care s-au remarcat, în 2007, prin activitatea de combatere a discrimin?rii, respectiv pentru dl. Gabriel Andreescu, Consiliul Na?ional al Audiovizualului, Centrul de Resurse Juridice ?i Autoritatea Na?ional? pentru Tineret.

Pentru detalii privind prezent?rile punctuale ale fiec?rei organiza?ii, v? rug?m s? ne contacta?i.

Tags: No tags

Comments are closed.