Orientarea sexuala trebuie sa ramana un criteriu protejat in Constitutie!

Domnului Victor Ponta, Prim-ministru al Romaniei
Domnului Crin Antonescu, Presedinte al Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei
Membrilor Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei

Stimate domnule prim-ministru,
Stimate domnule presedinte Antonescu,
Stimati membri ai Comisiei,

Organizatiile semnatare ale acestei pozitii isi exprima consternarea in legatura cu demersurile parlamentare recente de revizuire a Constitutiei Romaniei, prin care se doreste renuntarea la asigurarea protectiei constitutionale impotriva discriminarii, prin excluderea unor criterii, precum orientarea sexuala, varsta sau dizabilitatea. La data de 11.06.2013, Comisia parlamentara de revizuire a Constitutiei (structura parlamentara care propune un text preliminar de revizuire a Constitutiei plenului Parlamentului) a revenit asupra votului la amendamentul propus pentru „Art. 4 – (2) Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai. Orice discriminare bazata pe sex, culoare, origine etnica sau sociala, trasatura genetica, limba, credinta sau religie, opinii politice sau de alta natura, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala este interzisa”, respingandu-l, cu 8 voturi pentru si in ciuda faptului ca la votul initial din 4 iunie propunerea de a include o lista comprehensiva in clauza non-discriminare intrunire 18 voturi pentru si doua abtineri. Suntem ingrijorati de faptul ca aceasta modificare se plaseaza in afara valorilor europene, fiind circumscrisa tendintei mai ample de intensificare a homofobiei, in regiunile central si est-europene.

Discutiile care au avut loc in contextul revotarii amendamentului pentru Art. 4 pun in evidenta si atitudinile homofobe, si superficialitatea cu care membrii Comisiei parlamentare de revizuire a Constitutiei inteleg sa trateze un principiu fundamental de drept constitutional si o valoare europeana. Comisia face abstractie de rezultatele sondajelor, conform carora aversiunea homofoba le depaseste pe toate celelalte, fiind puternic majoritara atat in cadrul populatiei adulte cat si, in proportii chiar mai mari, in randul generatiei in formare. Practic, membrii Comisiei parlamentare de revizuire a Constitutiei refuza sa asigure protectia cetatenilor care au cea mai mare nevoie de ea.

Adoptarea unor masuri legislative bazate pe homofobie inseamna a acorda caracter de lege unor prejudecati personale. Prejudecatile nu pot constitui niciodata o justificare legitima pentru restrangerea drepturilor omului si nu pot sta la temelia unui sistem legislativ democratic. In contextul inmultirii recente a manifestarilor de ura impotriva persoanelor LGBT, din partea unor grupari extremiste, precum si al adoptarii de masuri legislative destinate limitarii drepturilor persoanelor gay si lesbiene in regiunea central si est-europeana (Ungaria, Ucraina, Rusia), aceasta stare de fapt este profund ingrijoratoare. Practic, prin tacerea Constitutiei, discriminarea si agresiunile homofobe sunt legitimate si incurajate indirect.

Aceasta decizie consfinteste absenta din Constitutie nu doar a protectiei impotriva discriminarii pe criteriul orientarii sexuale, ci si a discriminarii pe criteriul dizabilitatii si al varstei. Astfel, in varianta actuala, legea fundamentala lipseste de protectie impotriva discriminarii multiple categorii din cadrul populatiei, in mod ironic exact acele categorii de grupuri vulnerabile care conform studiilor anuale realizate de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii sunt cel mai des victime ale discriminarii.

Din perspectiva obligatiilor legale asumate de Romania la nivel international, aceasta decizie contravine principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care stabileste o formulare exhaustiva a protectiei impotriva discriminarii, incluzand criterii precum sex, rasa, culoare, origine etnica sau sociala, trasatura genetica, limba, credinta sau religie, opinii politice sau de alta natura, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala (Art. 21). Ca Stat Membru al Uniunii Europene, Romania are obligatia de a implementa prevederile dreptului comunitar in legislatia nationala. De asemenea, extinderea listei de criterii protejate impotriva discriminarii este consistenta si cu prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului (Art. 14).

Mai mult, neincluderea in Constitutie a criteriilor de discriminare mentionate anterior intra in contradictie cu cadrul legislativ intern deja existent, care recunoaste si interzice discriminarea pe criteriul orientarii sexuale, al varstei si al dizabilitatii. Textul respins pe 11 iunie 2013 era în conformitate cu Ordonanta Guvernamentala nr. 137/2000 pentru prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Legea fundamentala a Romaniei, stat de drept, democratic, nu se poate intemeia pe excluderea cu buna stiinta a unor categorii de cetateni. Egalitatea in fata legii si protectia drepturilor omului se numara printre principiile care stau la baza notiunii de stat de drept. Neincluderea sub protectia constitutionala a tuturor categoriilor de persoane cu risc de a fi supuse discriminarii reflecta incapacitatea statului roman de a-si asuma angajamentul, atat la nivel intern, cat si la nivel international, de a respecta principiile democratiei si ale statului de drept. Consideram ca adoptarea amendamentului pentru Articolul 4 din Constitutie, in forma cuprinzand lista extinsa si exhaustiva a criteriilor de discriminare, ar constitui un pas important pentru Romania, în directia alinierii la valorile europene si a garantarii egalitatii tuturor in fata legii. Legea fundamentala a Romaniei trebuie sa fie o Constitutie pentru toti cetatenii acestei tari.

Organizatiile semnatare impartasesc valori comune precum respectul pentru drepturile fundamentale ale omului, nediscriminare, libertate, egalitate si militeaza pentru democratie si stat de drept in Romania. Am decis sa conlucram pentru a participa activ cu puncte de vedere argumentate la procesul de revizuire a Constitutiei.

Pentru mai multe detalii despre acest subiect contactati:
Romanita Iordache, cercetator, romanita.iordache@edu.uni-graz.at.
Grupul de organizatii este deschis tuturor celor ce impartasesc valorile si principiile enuntate. Daca doriti sa va alaturati,
contactati:
Ovidiu Voicu, Fundatia Soros, ovoicu@soros.ro

Organizatii semnatare
ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei,
Agentia de Dezvoltarea Comunitara Impreuna,
Alianta Civica Democratica a Romilor,
ANBCC – Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni,
APADOR-CH – Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki,
Asociatia Accept,
Asociatia EPAS,
Asociatia FRONT,
Asociatia Mame pentru Mame,
Asociatia pentru Educatie Politica
Asociatia Romana Anti-SIDA,
Asociatia Secular Umanista din Romania (ASUR),
Asociatia Solidaritate pentru Libertatea de Constiinta,
Asociatia Transcena,
Centras – Centrul de Asistenta pentru Organizatii Nonguvernamentale,
Centrul de Studii in Idei Politice,
Centrul Educatia 2000+,
Centrul FILIA,
Centrul Parteneriat pentru Egalitate,
Centrul pentru Jurnalism Independent,
CeRe – Centrul de Resurse pentru Participare Publica,
Centrul Ratiu pentru Democratie,
ECPI – Centrul Euroregional pentru Initiative Publice,
Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala,
Fundatia Soros,
Fundatia Tineri pentru Tineri,
Institutul pentru Politici Publice,
Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului – GRADO,
Roma Education Fund Romania,
Societatea Academica din Romania,
Societatea pentru Educatie Contraceptiva si Sexuala.13.06.2013

Concerns regarding the rejection of the Amendment of Article 4 of the Romanian Constitution proposing an inclusive list of grounds protected against discrimination

The organizations signing this letter protest against the rejection of the amendment for Article 4 of the Constitution of Romania by the Committee on Constitutional Revision of the Romanian Parliament. The rejection of this amendment means relinquishing the constitutional protection against discrimination, by excluding grounds such as sexual orientation, age or disability. On 11.06.2013, the Committee on Constitutional Revision of the Romanian Parliament (a parliamentary structure which proposes a preliminary text for the amendment of the Constitution to the Parliament plenary) has overturned the vote on the proposed amendment for „Art 4 – (2) Romania is the common and indivisible homeland of all its citizens. Any discrimination on account of sex, color, ethnic or social origin, genetic features, language, belief or religion, political or any other opinion, membership in a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited.”, rejecting it, with only 8 votes in favour, in spite of the fact that, on 04.06.2013, during the initial vote, the proposal to include a comprehensive list in the non-discrimination clause had previously been adopted by the same committee with 18 votes in favour and 2 abstentions. We are worried that this change is not in conformity with the European values, being linked to the general tendency towards increased homophobia in Central and Eastern Europe.

The discussions that took place in the context of re-voting the amendment to Art. 4 evidence both the homophobia and the superficiality of the approach of the Committee in relation to a fundamental principle of constitutional law and an European value. The Committee ignores the results of the surveys indicating that homophobia is rampant both with adults and younger generations. Basically, the members of the Committee for Constitutional Revision deny the protection for the citizens who most need it.

Adopting laws based on homophobia means to endow personal biases with character of law. Prejudices are never a valid justification for restricting human rights and cannot constitute the basis for a democratic legal system. This development is seriously disquieting, in the context of the recent increase in public displays of hate towards the LGBT community, from the part of extremist groups, and the adoption of legislation aimed at restricting the rights of gay and lesbian persons in Central and Eastern Europe (Hungary, Ukraine, Russia). Therefore, discrimination and homophobic hate crimes are indirectly validated and encouraged by the silence of the Constitution.

This decision does not only establish the absence of the protection against discrimination on the grounds of sexual orientation from the Constitution, but also that of protection against discrimination on account of age and disability. As such, the current version of the fundamental law withholds protection against discrimination to multiple groups within the general population – ironically, exactly the groups that, according to the studies conducted by the National Council for Combating Discrimination, are most often victims of discrimination.

In regards to the legal obligations that Romania undertook, at the international level, this decision is contrary to the principles of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which establishes an exhaustive list of protection against discrimination, including grounds such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation (Art. 21). As a Member State of the European Union, it is mandatory for Romania to implement the provisions of Community law in the national legislation. The expansion of the lists of grounds that are protected against discrimination is also consistent with the provisions of the European Convention on Human Rights (Art. 14).

Moreover, the exclusion of the previously mentioned grounds for discrimination, age or disability from the Constitution places itself in contradiction the current national legal framework, which already recognizes and prohibits discrimination on account of sexual orientation, age and disability. The text that was rejected on 11.06.2013 was in conformity with Government Ordinance 137/2000 for the prevention and sanctioning of all forms of discrimination.

The fundamental law of Romania, a democratic, rule-of-law state, cannot be based upon knowingly excluding various classes of citizens. Equality before the law and the protection of human rights are amongst the principles upon which the very concept of the rule of law is established. Failure to grant constitutional protection to all the groups of people that are at risk for discrimination reveals the incapacity of the Romanian state to respect its commitment to uphold the principles of democracy and of the rule of law, both at the national and international level. We believe that, by adopting the amendment to Art. 4 of the Constitution, amendment featuring the extended and exhaustive list of grounds for discrimination, will be an important step for Romania, in regards to the integration of European values and to ensuring equality before the law. The fundamental law of Romania must become a Constitution designed for all the citizens of this country.

The signatory NGOs share common values, such as the respect for the fundamental human rights, non-discrimination, freedom, equality and are promoting democracy and the rule of law in Romania. We have decided to work together, in order to actively participate with documented viewpoints to the process of Constitutional revision.

For further information on this topic, please contact:
Romanita Iordache, researcher, romanita.iordache@edu.uni-graz.at.
The NGO group is open to all those who share our values and principles. If you want to join us, please contact:
Ovidiu Voicu, Soros Foundation, ovoicu@soros.ro

The signatory organizations:
ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei,
Agentia de Dezvoltarea Comunitara Impreuna,
Alianta Civica Democratica a Romilor,
ANBCC – Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni,
APADOR-CH – Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki,
Asociatia Accept,
Asociatia EPAS,
Asociatia FRONT,
Asociatia Mame pentru Mame,
Asociatia pentru Educatie Politica,
Asociatia Romana Anti-SIDA,
Asociatia Secular Umanista din Romania (ASUR),
Asociatia Solidaritate pentru Libertatea de Constiinta,
Asociatia Transcena,
Centras – Centrul de Asistenta pentru Organizatii Nonguvernamentale,
Centrul de Studii in Idei Politice,
Centrul Educatia 2000+,
Centrul FILIA, Centrul Parteneriat pentru Egalitate,
Centrul pentru Jurnalism Independent,
CeRe – Centrul de Resurse pentru Participare Publica,
Centrul Ratiu pentru Democratie,
ECPI – Centrul Euroregional pentru Initiative Publice,
Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala,
Fundatia Soros,
Fundatia Tineri pentru Tineri,
Institutul pentru Politici Publice,
Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului – GRADO,
Roma Education Fund Romania,
Societatea Academica din Romania,
Societatea pentru Educatie Contraceptiva si Sexuala.

Tags: No tags

Comments are closed.