Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educational românesc

Asociaţia ACCEPT, în cadrul proiectului “E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”, îşi propune să identifice percepţiile şi atitudinile persoanelor active în organizații neguvernamentale care lucrează cu tineri de liceu. Dacă lucrezi într-un ONG de tineret, ai activități la liceu sau ai voluntari care sunt elevi în clasele IX-XII, te rugăm să răspunzi la întrebările noastre.

Completând acest chestionar ne puteți ajuta să înţelegem ce rol joacă organizațiile non-guvernamentale de tineret în combaterea discriminării LGBT în liceele din România şi cum putem să dezvoltăm programe eficiente pentru a încuraja egalitatea și acceptarea identităților diferite. Chestionarul face parte din cercetarea Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educational românesc, prin care ne propunem să descrie experiența educațională din perspectiva discriminării și siguranţei personale a elevilor LGBT.

Chestionarul este aplicat în cadrul acestui demers de cercetare şi nu colectează informaţii cu caracter personal. Orice informaţii furnizate privind situaţii de discriminare sau violenţă sunt strict confidenţiale, anonime şi vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea unei analize generale cu privire la percepţiile şi atitudinile care există în mediul liceal faţă de persoane LGBT. În cadul aceluiași demers de cercetare au mai fost aplicate chestionare online și față în față elevilor de liceu și cadrelor didactice, urmând ca informațiile colectate să fie consolidate prin interviuri individuale și de grup.

____

Proiectul „E timpul pentru combaterea discriminarii LGBT in liceele din Romania!” este implementat de Asociația ACCEPT și finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, www.fondong.fdsc.ro. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

Îmbunătățirea legislației anti-discriminare

În contextul dezbaterii parlamentare asupra PL-x nr. 649/2015 Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, Asociația ACCEPT, Centrul Filia și Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități au trimis în data de 19 noiembrie 2015 comisiilor parlamentare de specialitate acest punct de vedere:

 

Către: Camera Deputaților

În atenția Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

În atenția Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

PL-x nr. 649/2015

Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup

 

Domnilor Preşedinţi,

Doamnelor şi Domnilor Deputați,

În contextul discutării în comisiile parlamentare a proiectului de lege pentru modificarea OG 137/2000, PL-x nr. 649/2015 Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, Asociația ACCEPT, Centrul FILIA și Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități vă solicită pe această cale intervenția pentru a îmbunătăți și completa proiectul curent.

Salutăm pe această cale propunerile de amendamente îmbucurătoare în ceea ce priveşte includerea de măsuri specifice pentru încurajarea respectării drepturilor omului, inclusiv a demnității umane, și combaterea discriminării prin stabilirea de politici publice în domeniile educație, administrație publică, media. Aceste măsuri sunt salutare prin potențialul lor impact pozitiv pe termen lung. Considerăm că stabilirea de sancțiuni concrete pentru nerespectarea acestor prevederi legale și indicarea autorităților specifice care alături de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ar fi mandatate să constate îndeplinirea obligațiilor stabilite în Art. 4-17 din proiectul de lege ar asigura o mai mare eficiență.

Considerăm ca fiind problematică și superfluă propunerea de definire a unor noi concepte precum: demnitatea umană, toleranța, grupul social, defăimarea social, incitarea la ură și discriminare socială.

In ceea ce privește conceptul de demnitate umană vă atragem atenția că atât Curtea Constituțională a României cât și alte instanțe constituționale, cum ar fi cea germană sau israeliană, în aplicarea conceptului de demnitate umană ca valoare fundamentală protejată constituțional s-au pronunțat în favoarea unei abordări dinamice care să permită individualizarea și contextualizarea eventualei încălcări a demnității, de o manieră care să reflecte permanenta evoluție a societății. Absența unei definiții juridice a demnității umane nu a împiedicat nici Curtea Constituțională a României,[1] nici Consiliul Națioanl pentru Combaterea Discriminării și nici instanțele să aplice Art. 15 din OG 137/2000 sau dispoziţiile referitoare la respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei care sunt cuprinse în Titlul II, Capitolul II – Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente, Secţiunea a 3-a – Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane, respectiv art. 70-77 inclusiv din Codului civil republicat (Legea nr. 287/2009). Considerăm în acest sens ca fiind inutilă introducerea unei astfel de definiții și sugerăm renunțarea la impunerea unui conținut juridic restrictiv în cazul unui concept dinamic cu valențe filosofice.

In mod similar, propunerea de stabilire a unui conținut juridic pentru noțiunea de toleranță este incorectă din punct de vedere lingvistic și inutilă din punct de vedere juridic. Proiectul de lege introduce o definire a toleranței ca manifestare a tratamentului egal care nu are nimic în comun cu utilizarea comună, înregistrată de Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Sugerăm renunțarea la acest concept care nu ține de domeniul normativ și nu poate genera decât confuzii.

Definirea grupului social oferită de proiectul de lege este și ea din păcate generatoare de confuzii. Reamintim că în prezent OG 137/2000 menționează în Art. 2 ca criterii protejate, criteriile “rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu.” Apartenența la un grup social /o categorie socială este așadar deja reglementată prin lege. Este inutilă introducerea unei definiții deja existente.

Conceptele de defăimare socială și incitarea la ură și discriminare socială sunt problematice atât prin potențialul lor de încălcare a libertății de exprimare cât și prin supra-legiferare. In primul rând, textul propus determină restrângerea drepturilor fără respectarea garanțiilor stabilite de Art. 53 din Constituția României – nu există suficientă specificitate, claritate a normei și nu este respectat principiul proporționalității în restrângerea dreptului, fiind astfel justificate îngrijorările că o astfel de normă ar avea un potential de a fi abuzate ducând la o reintoducere a cenzurii. În al doilea rând, discriminarea pe criteriul apartenenței la o categorie socială este deja prevăzută de OG 137/2000, jurisprudența CNCD dovedind că interdicția legală a funcționat în trecut în cazurile când tratamentul diferențiat al unei persoane în baza apartenenței sale la o categorie socială nu era justificat. Incitarea la ură este deja sanctionată de Codul Penal. Sugerăm renunțarea la această propunere care supra-legiferează și prin neclaritate are potențialul de a duce la restrângerea unor drepturi fără respectarea garanțiilor constituționale.

In ceea ce privește mecanismul institutional propus prin proiectul de lege, atragem atenția că stabilirea unui departament separat în cadrul CNCD care nu se află în subordinea Colegiului Director ci al unui Vice-președinte, subminează caracterul independent și coerența instituțională. Propunerea de a stabili un mandat al Departamentului care practic dublează mandatul Consiliului, fără a se afla însă în zona de control a Colegiului Director generează paralizie instituțională și încalcă principiul colegialității care stă la baza activității CNCD în prezent. Este extrem de îngrijorătoare propunerea ca acest Departament să constate îndeplinirea de către instituțiile publice a obligațiilor stabilite prin lege fără detalierea garanțiilor procedurale minime. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării are cu siguranță nevoie de resurse sporite pentru realizarea mandatului său curent și pentru a putea dezvolta parteneriatele necesare pentru punerea în practică a politicilor publice listate în Art. 4-17 din proiectul de lege. Capacitarea instituției nu va fi însă realizată prin instituirea de enclave care nu sunt coordonate cu viziunea și procedurile deja existente. Recomandăm modificarea Art. 18 din proiectul de lege în sensul menținerii obligației CNCD ca instituție de a elabora programele, instructajele, ghidurile, parteneriatele și rapoartele menționate, cu creșterea numărului de angajați ai CNCD în mod corespunzător corespunzător.

Textul de lege, similar proiectului Pl-x nr. 501/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare care este în prezent în Camera Deputaților nu răspunde unor nevoi curente ale legislației anti-discriminare. Vă atragem atenția că, în continuare, OG 137/2000 nu menționează explicit criteriul dizabilitate în Art 5-8, 10,11,13,14. Actualele inadvertențe legislative pot fi interpretate în mod greșit ca oferind protecție numai în baza anumitor criterii, cu excluderea unor criterii (dizabilitatea și vârsta). Se poate genera astfel o ierarhie a discriminării, aspect nepermis în dreptul comunitar sau în legislația națională. Deși practica CNCD până în acest moment a fost una de interpretare inclusivă și de aplicare a protecției împotriva discriminării în legătură cu totalitatea criteriilor protejate, o completare a actului normativ în acest sens este de dorit pentru o mai mare claritate dar și ca simbol. Considerăm că dezideratul de a asigura claritatea în ceea ce privește protecția garantată pentru totalitatea criteriilor protejate în legătură cu toate formele de discriminare și în totalitatea domeniilor acoperite de OG 137/2000 poate fi realizat prin introducerea unui Art.2(1) indice 1 care să prevadă: Criteriile prevăzute în Art.2(1) se aplică formelor de discriminare definite în Art. 2(2)-(7) și în domeniile listate de Art. 5-15. Această soluție ar fi de dorit și din punctul de vedere al tehnicii legislative, asigurând o mai mare claritate a textului.

Așa cum am subliniat și în trecut, în momentul modificării legislației în 2013, cadrul legislativ curent pentru combaterea discriminării necesită completarea prin introducerea unor concepte care nu se regăsesc în acest moment în lege dar cu care CNCD, instanțele și grupurile vulnerabile cu care lucrăm se confruntă în practică.

Modificările propuse OG 137/2000 ar trebui să răspundă și următoarelor provocări identificate în ultimii ani ca puncte slabe ale legii:

 1. Includerea definiției segregării, pentru conformitatea cu standardele actuale așa cum rezultă ele din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și cu Art. 3 din Convenția ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială. A se vedea inclusiv Notificarea Ministerului Educației și Cercetării din Romania 29323/20.04.2004. Propunem introducerea după Art. 2(5) a formulei: constituie formă gravă de discriminare și se sancționează contravențional segregarea, având ca scop sau efect separarea persoanelor pe criteriul rasial sau etnic.
 2. Introducerea unei definiții după Art. 2(8) a acomodării rezonabile ca obligație de egalitate așa cum decurge ea din Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităț Vă propunem următoarea formulare: Reprezintă discriminare și se sancționează contravențional eșecul asigurării adaptării rezonabile constând din modificările şi ajustările necesare şi adecvate, care nu impun un efort disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
 3. În Art. 26 alin. 1 trebuie incluse si formele noi definite (segregarea si neasigurarea adaptării rezonabile).
 4. Introducerea criteriului identitate de gen ca criteriu protejat în lista criteriilor protejate împotriva discriminării în Art. 2(1). Prin identitate de gen se înţelege experiența conștientizată individual și profund psihologică a genului, care poate să corespundă sau nu cu sexul atribuit la naștere și include un simț personal al propriului corp și al altor expresii de gen, cum ar fi: hainele, discursul, gesturile etc. Reformulat Art. 2(1) ar avea următorul conținut: (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, identitate de gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
 5. În vederea soluționării corecte a cazurilor de discriminare intersecțională sugerăm reformularea Art. 2(6) ca “orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1), inclusiv discriminarea intersecțională constând din suprapunerea simultană a unor elemente identitare rezultând din diferitele criterii protejate constituie circumstanță agravantă la stabilirea răspunderii contravenționale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidența legii penale.”
 6. Recomandările, instrumente utilizate pro-activ de CNCD, necesită o mai clară definire în Art. 26 în forma unui nou aliniat. Ca remedii adecvate pentru combaterea discriminării și educarea pentru egalitate ar putea fi adăugate ca sancțiuni dispuse de CNCD și alte remedii cum ar fi obligarea la realizarea de planuri de egalitate, organizarea de cursuri de managementul diversității, obligarea la adoptarea de regulamente interne care să includă principiul egalității și nediscriminării, inclusiv proceduri interne pentru sesizarea și gestionarea situațiilor de discriminare etc. Nerespectarea recomandărilor CNCD, nepublicarea rezumatului hotărârii conform Art. 26 alin 2. ar trebui sancționate prin lege, prin creșterea cuantumului amenzii aplicate prin modificarea Art. 26(4).

 

Ca organizații cu experiență îndelungată în acest domeniu și acoperind o arie largă de tipuri de expertiză, ne manifestăm pe această cale interesul în a participa la dezbaterea publică și a contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ pentru egalitate și nediscriminare.

[1] A se vedea de exemplu Decizia CCR  nr. 1.109 din 8 septembrie 2009 sau Decizia CCR nr. 1.576 din 7 decembrie 2011.

Klaus-Iohannis1

Apelul societății civile pentru Kalus Iohannis, Președintele României

Stimate Domnule Președinte,

Vă adresăm acest apel în numele organizațiilor neguvernamentale semnatare și în spiritul stării de nemulțumire profundă manifestată în stradă ca reacție la criza statului. Există un numitor comun al revendicărilor din stradă și al celor din partea organizațiilor neguvernamentale: lupta împotriva corupției și reforma clasei politice.
Ca prim pas pe drumul spre un alt fel de a face politică vă solicităm ca pentru viitorul candidat la postul de prim-ministru și pentru membrii cabinetului său să aplicați următorul set de criterii de integritate și competență:
Integritate:
• nu este și nu a fost implicat în comiterea de infracțiuni sau în scandaluri de corupție, nu a fost condamnat și nici nu este trimis în judecată pentru astfel de fapte;
• nu este și nu a fost implicat în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate și nici în cazuri de conflict de interese;
• nu este și nu a fost implicat în migrații politice/traseism, nici în comportamente de încălcare a moralei publice în exercitarea unor funcții publice;
• nu este și nu a fost implicat în promovarea unor valori, poziții sau proiecte care contravin statului de drept;
• nu a ocupat funcții de conducere în fostul PCR, nu a fost informator și nu a făcut parte din fosta Securitate și nici din actualele servicii secrete;
• nu a promovat şi nu promovează discurs discriminatoriu, bazat pe ură.
Competență:
• capacitatea de a impune respect pe baza autorității profesionale;
• capacitatea de a demonstra buna cunoaștere a unui domeniu profesional;
• capacitatea de a formula o viziune, prin analiza și sinteza informațiilor culese de către personalul pe care îl coordonează;
• capacitatea de a coordona echipe de oameni și procese decizionale;
• capacitatea de a comunica și negocia eficient, atât în interiorul echipei, cât și cu publicul.
Componența oricărui Guvern în România ar trebui să asigure echilibrul de gen.
De asemenea, solicităm să faceți un demers similar în interiorul Administrației Prezidențiale, astfel încât până la 31 decembrie 2015 întreaga echipă din jurul dumneavostră să respecte aceleași criterii. Exemplul Administrației Prezidențiale este imperativ pentru reformarea instituțiilor statului și a clasei politice.
Odată cu aplicarea criteriilor de integritate și competență, ne dorim ca Președintele României să își asume demararea unui proces de consultare cât mai amplă cu cetățenii și cu organizațiile neguvernamentale, inclusiv prin folosirea unor instrumente participative care au funcționat în alte state democratice și punând în valoare inițiativele construite deja în spațiul virtual al protestului din această perioadă. Ne așteptăm ca Președintele, în calitatea sa de mediator între puterile statului, precum și între stat și societate, să obțină un angajament politic ca toate acestea să fie valorificate prin intermediul unui proces asumat de principalele instituții ale statului (Parlament, Guvern) din care să rezulte modificări legislative și instituționale care să răspundă problemelor semnalate de cetățeni. Subliniem necesitatea ca acest proces de consultare, pe scară largă, sa fie asumat de toate partidele politice și instituțiile publice ca o practică firească și permanentă în spiritul dorinței reale de consolidare a democracției participative în România și nu ca o simplă manevră de deturnare a protestelor din piață.
Reafirmăm că organizațiile neguvernamentale, în general, nu au o vocație de reprezentare populară; ele doar adună oameni în jurul unor idei, principii sau drepturi. Organizațiile semnatare, în particular, nu pretind că vorbesc în numele societății civile în ansamblul ei, ci doar în virtutea misiunii și expertizei lor. Modul în care a fost pregătită consultarea publică a Președintelui cu cetățenii și societatea civilă organizată, deși probabil bine intenționată, a fost deficitar și, în loc să crească încrederea publicului în instituțiile statului și în organizațiile societății civile, a provocat încă și mai multă confuzie, suspiciuni și diviziuni la nivelul societății civile. Ne așteptăm ca cei responsabili pentru această situație să își asume răspunderea.
Solicităm ca propunerile concrete de reforme pe care organizațiile societății civile le-au cerut în ultimii ani să nu mai fie ignorate de decidenții politici. Și încrederea organizațiilor neguvernamentale în majoritatea instituțiilor politice s-a terminat sau se apropie de epuizare.

Organizații semnatare (în ordine alfabetică),
Academia de Advocacy
ActiveWatch
Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună
Asociația ACCEPT
Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC)
Asociația pentru Relații Comunitare (ARC)
Asociația pro Democrația (APD)
Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN)
Asociaţia Tura în Natură
Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale (CENTRAS)
Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe)
Centrul Parteneriat petru Egalitate (CPE)
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Centrul pentru Legislație Nonprofit
Centrul Român de Politici Europene (CRPE)
Civitas’99
Confederația CARITAS România
Expert Forum
Federația Dizabnet – Rețeaua Organizațiilor Furnizoare de Servicii în Domeniul Dizabilității
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS)
Federația VOLUM
Freedom House
Fundația Alaturi de Voi
Fundația Comunitară București
Fundația Estuar
Fundația Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare (PACT)
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)
Funky Citizens
Grupul pentru Democrație Participativă Plenum
Inițiativa România
Institutul pentru Politici Publice (IPP)
Miliția Spirituală
Romani Criss – Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii
Salvați Copiii România
Societatea Academică din România (SAR )
TERRA Mileniul III

cover faqiff

Festivalul Internațional de Film Feminist și Queer

Feminist and Queer International Film Festival se desfășoară între 6 și 10 noiembrie, la București. Renumitul și controversatul cineast Bruce LaBruce vine pentru prima dată în România, cu ocazia primei ediții. Pe 6 noiembrie, la Cinema Studio, se va desfășura gala de deschidere a festivalului, în cadrul căreia publicul va avea ocazia de a urmări cea mai recentă producție cinematografică a regizorului canadian, Pierrot Lunaire.

Prin tematica abordată de filmele prezentate și de varietatea evenimentelor conexe (proiecții de film experimental, ateliere, întâlniri de tip master class și concerte), FAQiff se adresează unui public variat, format atât din cinefili și profesioniști din industrie, cât din și susținători ai feminismului, membri ai comunității LGBT+ și persoane interesate de teme sociale, artă și activism.

În cele cinci zile de festival, Cinema Studio va găzdui proiecția lungmetrajelor și scurtmetrajelor incluse în competiție. Arta zonei interzise aduce în fața publicului producții cinematografice din peste 50 de țări, iar printre membrii juriului de anul acesta se vor număra: Laurențiu Damian – președintele Uniunii Cineaștilor din România, jurnalista Iulia Popovici, Irina Trocan – critic de film și Yair Hochner – directorul artistic TLVFest (The Tel Aviv LGBT International Film Festival).

Festivalul se desfășoară sub umbrela Asociației TRANSfom, iar din echipa de organizare fac parte specialiști din domenii precum cinematografia, comunicarea, design-ul și fotografia, în parteneriat cu: Uniunea Cineaștilor din România, Asociația ACCEPT, Ambasada Israelului la București, Ambasada Finlandei la București, Ambasada Olandei la București, Ambasada Danemarcei la București, Ambasada Spaniei la București, Institutul Cervantes, Love +, Journey PUB, CARE Cafe, Librăria Hecate, Tomboy, Artă la Purtător, Webanderthal și alți prieteni ai festivalului.

Programul proiecțiilor și al celorlalte evenimente din perioada 6-10 noiembrie va fi disponibil în foarte scurt timp pe site-ul festivalului: http://faqiff.ro/

Carte împotriva homofobiei și transfobiei

Vineri, 23 octombrie, deschidem din nou ușa bibliotecii ACCEPT pentru comunitate. Vă așteptăm începând cu ora 18:30 la sediul Asociației ACCEPT din Str. Lirei nr. 10 cu 25 de volume noi, gata să fie împrumutate. Mai mult, o să stăm de vorbă cu Daniela și Mihnea, care ne vor relata mărturiile tinerilor LGBT din toată țara și modul în care aceștia sunt tratați în mediu liceal, dar și despre eforturile ACCEPT în domeniul educației. Vom avea și o intervenție a lui Andrew Solomon: el ne va explica de ce sunt importante cărțile într-o comunitate care încearcă să câștige drepturi egale pentru a își clădi un viitor.

Pe parcursul ultimelor trei luni, 4 voluntari dedicați au inventariat și reorganizat cu multă răbdare volumele din biblioteca ACCEPT. Ei se vor ocupa în continuare de funcționarea bibliotecii și vă vor ajuta să vă faceți permise de bibliotecă gratuite chiar în cadrul evenimentului. Alături de noi va fi și Adrian Paun, unul dintre cei care au contribuit la dezvoltarea Centrului de Documentare și Informare în urmă cu mai bine de 15 ani.

Și, ca să avem o seară după sufletul nostru, vă invităm să veniți pregătiți la deschidere: luați cu voi cartea voastră preferată, citiți-ne un pasaj care v-a schimbat viața și explicați-ne de ce e important pentru voi. Ca să te înscrii, completează acest formular: http://goo.gl/forms/QRBup89mQ1.

Sperăm ca seara de vineri să nu fie singura în care vorbim despre cărți. Felix și Elena intenționează să organizeze un cerc de lectură queer în fiecare lună, dar vă vor povesti chiar ei mai multe despre inițiativa lor în cadrul evenimentului.
A, era să uităm. ACCEPT face 19 ani. Dacă vreți să ne faceți un cadou, donați o carte pentru bibliotecă și comunitate.
___
Carte împotriva homofobiei și transfobiei este evenimentul de lansare ai Centrului de documentare din cadrul Bibliotecii ACCEPT, dezvoltat în proiectul E timpul pentru combaterea discriminări LGBT în liceele din România. Proiectul este implementat de Asociația ACCEPT, finanțat deEEA and Norway Grants 2009-2014, prin Fondul ONG în România, www.fondong.fdsc.ro. Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.

APEL SEX ED

Ministerul Sănătății susține introducerea orelor de educație sexuală în școli

Ca răspuns la apelul de urgență lansat în urmă cu două săptămâni de peste 60 de organizații neguvernamentale, printre care și Asociația ACCEPT, Ministerul Sănătății transmite, într-un document oficial, faptul că susține introducerea educației sexuale ca disciplină obligatorie în curricula școală și elaborarea unui plan strategic pentru educație sexuală în școli.

Ministerul Sănătății a comunicat reprezentanților ONG-urilor faptul că apreciază implicarea societății civile în asigurarea unui cadru adecvat educației copiilor și asigurarea accesului copiilor la informații cu privire la educație sexuală, mai ales în contextul actual în care România are una din cele mai crescute rate a natalității din Europa în rândul fetelor cu vârsta sub 15 ani.

Totodată, Ministerul a transmis că susține promovarea sănătății în rândul populației prin diferite activități de informare – educație – comunicare, inclusiv educația sanitară în școli ca o metodă de informare, dar și de educare a copiilor privind sănătatea și prevenirea îmbolnăvirilor prin diverse boli, inclusiv cele cu transmitere sexuală. De asemenea, Ministerul este de acord că introducerea în curricula școlară în mod obligatoriu a orelor de educație sanitară poate preveni apariția bolilor atât la nivel de individ, cât și la nivel colectiv, prin informarea copiilor asupra riscurilor și metodelor de prevenire a acestora.

„Deși există diverse organizații și asociații care contestă obligativitatea introducerii orelor de educație sanitară și care susțin că la aceste ore de educație sanitară este total nepotrivită educația sexuală a copiilor, Ministerul Sănătății susține că este o măsură obligatorie și oportună pentru dezvoltarea sănătoasă a generațiilor viitoare”, se subliniază în răspunsul transmis ONG-urilor.

În acest sens, Ministerul Sănătății va organiza întâlniri de lucru cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice în vederea stabilirii unei strategii pe termen lung pentru asigurarea educației pentru sănătate drept o componentă importantă a sănătății publice.

La sfârșitul lunii septembrie, a fost lansat un apel de urgență pentru educație sexuală în școli la inițiativa Coaliției pentru Egalitate de Gen (10 organizații neguvernamentale) și a Asociației Sexul versus Barza, apel susținut de Asociația ACCEPT și alte 55 de organizații neguvernamentale.

 

Comunicat de presă al Coaliției pentru Egalitate de Gen

coming out day

Jurnalul temerilor înfrânte – 11 octombrie, Ziua Internațională a Coming Out-ului

De multe ori fugim de propriile temeri. Fugim, le ignorăm, le ascundem în cele mai nepătrunse cotloane ale sufletului în speranța că vor dispărea cu timpul. Știm bine că ele nu dispar și nici nu se evaporă. Se-adună rând pe rând, toate laolaltă până când simți că nu mai poți, de parcă te-ar sugruma cu închistarea lor. Atunci simți nevoia să faci ceva.

Pe 11 octombrie sărbătorim coming out-ul, sau ieșitul din dulap, ca simbol al faptului că vizibilitatea persoanelor LGBT este importantă pentru recunoașterea egalității în drepturi și libertăți. Coming out-ul este un pas dificil și încărcat emoțional pentru tinerii LGBT. Pe 11 octombrie împărtășim poveștile unor oameni care au facut deja acest pas și care, prin exemplele lor, ne arată că familia și prietenii sunt cei care îți dau putere în lupta cu prejudecățile.

Grupul de suport Rainbow Families, platforma QEERO și grupul de organizare de evenimente Q-Space sunt trei inițiative ale voluntarilor ACCEPT, prin care persoanele LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgender) și familiile acestora pot găsi informațiile pe care le caută, oameni deschiși, dispuși să ȋi ajute și să contribuie la evoluția  societății ȋnspre diversitate.  Rainbow Families, grupul de suport pentru părinți ai copiilor LGBT, are ca scop crearea de spaţii de ȋntâlnire, sprijin şi discutie pe teme de interes comun ce ţin de vieţile de zi cu zi ale persoanelor LGBT şi familiilor acestora. Rainbow Families te invită să sărbătorești 11 octombrie, Ziua Internațională a Coming Out-ului, alături de voluntarii ACCEPT, în cadrul unui eveniment organizat la CARE Café și Librăria HECATE, Str. Olari nr.8, începând cu ora 14:00.

Rainbow Families – sau Cum să discuți cu copilul tău LGBT

Cu ce se confruntă o persoană LGBT în România? În primul rând cu rigiditatea și ostilitatea societăţii şi ȋn egală măsură cu propriile frici. Am stat de vorbă cu câțiva tineri, dar și părinți ai căror copii fac parte din comunitatea LGBT și care au avut puterea și curajul de a accepta invitația la o discuție deschisă, fără prejudecăți.

Iaromira, mama lui Luca, a mărturisit că momentul în care copilul tău vine și îți spune că este gay nu este unul ușor. ”Prima reacție a fost să ținem pentru noi, pentru că lumea e ostilă. Mie mi se părea o problemă, iar noi nu știam cum să trăim cu ea. Ne gândeam oare ce va spune lumea, am mers la psiholog, însă nu ne-a ajutat foarte mult. Cel mai important pentru mine a fost că ne-a comunicat. N-aș fi suportat să se ascundă de mine. Orice ar fi, e copilul tău, mergi alături de el, îl ajuți.”

Conștientizarea și procesul de acceptare din partea celor apropiați nu este de fiecare dată un parcurs simplu de străbătut. Elena (tânără din comunitatea LGBT) ne-a povestit cum momentul de coming out a fost mai neplăcut pentru ea ”După atâta vreme, mama mea este încă în faza de tolerare, nu a acceptat ideea.” Insă mai problematic este că există cazuri în care se recurge la violență fizică sau psihologică în momentul în care tânărul merge să vorbească franc în fața părinților săi și să le comunice situația cu care se confruntă. Rezolvarea unor astfel de cazuri este de multe ori dificilă și anevoioasă. ”În momentul în care lumea nu e pregătiă, trebuie foarte bine nuanțată cantitatea de informație și cântărit foarte bine cui ii va fi livrata aceasta”, ne spune Elena.

De aceea, primul pas către o societate capabilă să înțeleagă și să ridice pe picior de egalitate minoritatea LGBT este o societate corect informată, deoarece ”mulți dintre părinți nici nu cunosc diferența dintre identitatea de gen și orientarea sexuală” (Ioana, persoană din comunitatea LGBT ).  În realitate, marea majoritate a oamenilor nu realizează că orientarea sexuală este o simplă trăsătură a ființei umane, o caracteristică înnăscută atât pentru heterosexuali, cât și pentru persoane homosexuale, bisexuale sau asexuale. Similar, identitatea de gen, care nu trebuie confundată cu sexul biologic, este o caracteristică individuală a fiecărei persoane. Acesta poate corespunde cu sexul biologic – în cazul persoanelor cisgender – sau nu, în cazul persoanelor transgender.

Ce beneficiu a adus relației părinte-copil coming out-ul acestuia?

Cred că e o cale mai bună de comunicare și îmi este mai ușor să înțeleg prin ce trece.”, spune Luminița. Ioana (fiica sa) a găsit sprijin ȋn mamă, chiar dacă mai dificil la început: ”Eu mă simt mai bine că v-am zis. Fiecare trebuie să simtă când și cum trebuie să facă asta.”

Suportul trebuie să înceapă din familie” este de părere Iaromira, ”să discutăm între noi, să stăm de vorbă și cu alți părinți, să cerem sfaturi și să oferim la rândul nostru sprijin celor care se află în situații similare.”

Rainbow Families este o comunitate unită, unde sprijinul este cuvântul cheie pentru cei care fac parte din ea. Cei care fac parte din grup se întâlnesc regulat și încearcă sa găsească modalități de a micșora distanța dintre copiii LGBT și părinții acestora.

“Te așteptăm și pe tine, părinte de copil LGBT, să ni te alături pentru a ne cunoaște, pentru a învăța unii de la alți și pentru a ne fi alături.”

Găsești informații despre Rainbow Families, dar și despre întâlnirile grupului de suport, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/rainbowfamiliesromania

Până pe 20 octombie Rainbow Families adună poveștile de coming out ale copiilor LGBT, dar și ale părinților acestora. Scrieți-ne despre ceea ce simțiți, despre întâmplările importante pentru voi, despre toate acele lucruri care vă frământă și pe care nu le puteți spune față-n față.

Trimiteți-ne apoi scrisoarea ta la adresa rainbowfamiliesromania@gmail.com până pe 20 octombrie, semnată sau anonimă. Scrisorile vor fi publicate pe blogul Queero, queero.acceptromania.ro, pentru că poveștile despre curajul de a fi voi înșivă merită împărtășite!

 

Rainbow Families, QUEERO și Q-Space sunt initiative ale voluntarilor ACCEPT, dezvoltate în cadrul proiectul Voluntari pentru drepturi egale, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG in Romania, www.fondong.fdsc.ro/. Perioada de implementare: mai 2014 – noiembrie 2015. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesati www.eeagrants.org.

UN

Stoparea violenței și discriminării împotriva persoanelor LGBTI

Astăzi 12 agenții ale Organizației Națiunilor Unite au solicitat statelor member, inclusiv României, să ia măsuri pentru a stopa violența și discriminarea împotriva persoanelor LGBTI.

„Entități ale Organizației Națiunilor Unite solicită statelor să acționeze urgent pentru a pune capăt violenței și discriminării împotriva persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) – adulți, adolescenți și copii.

Toate persoanele au dreptul egal de a trăi fără violență, persecuții, discriminare și stigmatizare. Dreptul internațional în privința drepturilor omului stabilește obligații legale pentru state, care trebuie să se asigure că fiecare persoană, fără deosebire, se pote bucura de aceste drepturi. Deși salutăm eforturile în creștere în numeroase țări pentru a proteja drepturile persoanelor LGBTI, ramanem serios îngrijorați de faptul că în întreaga lume milioane de persoane LGBTI, cele percepute ca LGBTI și familiile lor se confruntă cu încălcări ale drepturilor omului larg răspândite. Acest lucru este un motiv de alarmă și acțiune.

Inabilitatea statelor de a susține drepturile persoanelor LGBTI ca drepturi ale omului si a le proteja pe acestea împotriva abuzurilor, cum ar fi violența, legile și practicile discriminatorii, constituie încălcări grave ale legislației internaționale privind drepturile omului și au un impact amplu asupra societății – contribuind la o vulnerabilitate crescută la înrăutățirea stării de sănătate (inclusiv infectarea cu HIV) excluziunea socială și economică, punând presiune pe familiile și comunități, și creând un impact negativ asupra creșterii economice, condițiilor de muncă decente și progresului către realizarea viitoarelor Obiective de Dezvoltare Surabilă. Statele poartă obligația principală în conformitate cu dreptul internațional pentru a proteja toată lumea de la discriminare și violență. Prin urmare, aceste încălcări necesită un răspuns urgent de partea guvernelor, parlamentelor, justiției și instituțiilor naționale de drepturile omului. Comunități, lideri religioși și politici, sindicatele, sectorul privat, furnizorii de servicii de sănătate, organizațiile societății civile și mass-media au, de asemenea, un rol important. Drepturile omului sunt universale – practicile și credințele culturale, religioase și morale și atitudini sociale nu pot fi invocat pentru a justifica încălcările drepturilor omului împotriva oricărui grup, inclusiv persoanele LGBT.

Protejarea persoanelor de violență

Statele ar trebui să protejeze persoanele LGBT de violență, tortură și rele tratamente, inclusiv prin:

 • Cercetarea, urmărirea penală și furnizarea de remediu juridic pentru acte de violență, tortură și rele tratamente împotriva adulților LGBT, adolescenților și copiilor, dar și împotriva celor care apara drepturile persoanelor LGBT;
 • Consolidarea eforturilor de prevenire, monitorizare și raportare a acestui tip de violență;
 • Integrarea homofobiei și transfobiei ca factori agravanți în legi împotriva infracțiunilor motivate de ură și discursui care intigă la ură;
 • Recunoașterea faptului că persecuția persoanelor pentru că sunt (sau sunt percepute ca fiind) LGBTI poate constitui un motiv valabil pentru azil, și prin a nu returna astfel refugiați într-un loc în care viața sau libertatea lor ar putea fi amenințată.

Organizația Națiunilor Unite et alt. au documentat violență fizică și psihică pe scară largă  împotriva persoanelor LGBT în față toate regiunile – inclusiv crime, atacuri, răpiri, violuri, violență sexuală, precum și tortură și relel tratamente în cadru instituțional și alte medii. Tineret LGBTI și femeile lesbiene, bisexuale și transgender au un risc deosebit de a se confrunta cu violență fizică, psihologică și sexuală în familie și comunitate. Persoanele LGBT se confruntă adesea cu violență și discriminare atunci când caută refugiu în fața persecuției și în situații de urgență umanitare. Ele pot confrunta, de asemenea, cu abuz in domeniul sănătății, inclusiv  în cadrul așa-numitelor “terapii” imorale și dăunătoare pentru a schimba orientarea sexuală, sterilizarea forțată sau constânsă de împrejurări, examinări genitale și anale forțate, și interventii chirurgicale inutile si tratamente asupra copiilor intersex fără consimțământul lor. În multe țări, răspunsul la aceste încălcări este inadecvat, ele sunt slab raportate și , deseori,  nu sunt investigate și cercetate în mod corespunzător, ceea ce duce la impunitate pe scară largă și absența justiție, remediilor si suportului pentru victime. Apărătorii drepturilor omului care combat aceste încălcări sunt în mod frecvent persecutați și se confruntă cu restricții discriminatorii cu privire la activitățile lor.

Abrogarea legilor discriminatorii

Statele ar trebui să respecte standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv prin revizuirea, abrogare și instituirea unui moratoriu privind aplicarea:

 • Legilor care incriminează relațiile consensuale între adulți de același sex;
 • Legile care incriminează persoanelor transgender pe baza expresiei lor de gen;
 • Alte legi folosit pentru a aresta, pedepsi sau discriminea persoanele pe motive de orientare sexuală, identitatea de gen sau expresie de gen.

În 76 de țări există legi care încă incrimineze relațiile consensuale între adulți de același sex, expunând persoanele LGB la riscul de arestare arbitrară, de urmărire penală, închisoarea – chiar pedeapsa cu moartea, în cel puțin cinci țări. Legile care incriminează travestiul sunt utilizate pentru a aresta și a pedepsi persoanele transgender. Alte legi sunt utilizate pentru a hărțui, reține, discriminar sau restricționa libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică a persoanelor LGBT.  Aceste legi discriminatorii contribuie la perpetuarea stigmatizării și discriminării, precum și infracțiunilor motivate de ură, abuzurile poliției, torturii și relelor tratamente, violentei în familie si comunitate, și afectează negativ sănătatea publică prin împiedicarea accesului la serviciile de sănătate și prevenire HIV.

Protejarea persoanelor împotriva discriminării

Statele ar trebui să respecte standardele internaționale ale drepturilor omului privind nediscriminarea, inclusiv prin:

 • Interzicerea discriminării împotriva adulților LGBT, adolescenților și copiilor în toate contextele – inclusiv în domeniul educației, ocupării forței de muncă, asistenței medicale, locuirii, protecției sociale, justiției penale și în cazuri de azil și de detenție;
 • Asigurarea recunoașterea legală a identității de gen a persoanelor transgender, fără cerințe abuzive;
 • Combaterea prejudecăților societății împotriva persoanelor LGBTI prin dialog, educație publică și formare profesională;
 • Asigurarea că persoanele LGBTI sunt consultate și participă la inițierea, implementarea și monitorizarea legilor, politicilor și programelor care îi afectează, inclusiv Dezvoltare și Inițiative umanitare.

Persoanele LGBTI se confruntă cu discriminare larg răspândită și excludere în toate contextele – inclusiv mai multe forme de discriminare bazate pe alți factori, cum ar fi sex, rasă, etnie, vârstă, religie, sărăcie, migrație, dizabilitate și stare de sănătate. Copiii se confruntă cu hărțuirea, discriminarea sau expulzarea din școli pe baza orientării lor sexuale și identiății lor de gen reale sau percepute sau, sau ale părinților lor. În rândul tinerilor LGBTI respinși de familiile se observă niveluri disproporționate de sinucidere, un număr mare de persoane fără adăpost și insecurității alimentare. Deși discriminarea și violența contribuie la marginalizarea persoanelor LGBTI și crește vulnerabilitatea lor la o înrăutățire a stării de sănătate, inclusiv infectarea cu HIV, acestea se confruntă refuzul în accesul la servicii de sănătate, atitudini discriminatorii și patologizarea identiții lor în sistemul medical si nu numai.  Persoanelor transgender le este refuzată frecvent recunoașterea legală a genului sau se confruntă cu cerințe abusive pentru a o obține, cum ar fi sterilizarea forțată, tratament medical sau divorț. Excluderea persoanelor LGBTI din inițierea, implementarea și monitorizarea legilor și politicilor care îi afectează perpetuează marginalizarea lor socială și economică.

Sportul Națiunilor Unite
Organizațiile noastre sunt gata să sprijine și să asiste statele membre și alte părți interesate în timp ce lucrează pentru a aborda provocările evidențiate în această declarație – inclusiv prin modificări constituționale, legislative și politice, consolidarea instituțiilor naționale, și de educație, formare și alte inițiative de a respecta, proteja , de a promova și de a îndeplini drepturile omului ale tuturor persoanelor LGBTI.”

Sursa: http://unhcr.org/56092fcc6.html

APEL SEX ED

APEL DE URGENȚĂ: EDUCAȚIE SEXUALĂ ÎN ȘCOLI ACUM!

 

La început de an școlar, semnalăm situația critică din România în care tinerii din învățământul preuniversitar continuă să fie privați de informații cu privire la educația sexuală, care ar putea preveni o multitudine dintre problemele cu care fetele și băieții se confruntă în zilele noastre, de la apariția de sarcini nedorite, infecții cu transmitere sexuală, până la manifestări sexiste și homofobe și acte de violență sexuală. Trăim într-o societate în care se transmit masiv informații distorsionate despre sexualitate, prin canalele media, din care lipsesc elemente ce țin de responsabilitate, înțelegerea funcționării propriului corp și respectul în relațiile intime. Statul român, prin educația pe care o oferă generațiilor tinere, are datoria de a cultiva respectul și egalitatea între femei și bărbați, acceptarea diversității și cunoașterea despre afecțiune și sexualitate, care să-i facă pe copii și tineri să se înțeleagă pe sine și pe cei din jur.

Cerem elaborarea unui plan strategic pentru educație sexuală, care trebuie inclusă în curriculum-ul național obligatoriu și care să fie accesibilă tuturor elevilor.

Solicităm ca aceste prevederi pentru educație sexuală să impună un standard de calitate și să preia definiția educației sexuale formulată de  centrala europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Aceasta precizează, printre altele, că educația sexuală înseamnă a învăța despre aspectele cognitive, emoționale, sociale, interactive și fizice ale sexualității. Educația sexuală  este  adecvată vârstei și este corectă din punct de vedere științific, având ca scop înzestrarea copiilor și tinerilor cu informații, competențe și valori pozitive legate de propria sexualitate, relații sănătoase și respectul față de sănătatea lor sexuală și a altora.

Statisticile îngrijorătoare și evenimentele grave din decursul ultimului an ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru autorități. În conformitate cu definiția OMS, educația sexuală trebuie să promoveze:

 • respectul între parteneri și comportamente ce exclud orice formă de violență sexuală. S-ar putea preveni pe viitor agresiuni abominabile, precum violul comis la Vaslui de 7 tineri asupra unei eleve navetiste. Ar putea fi corectată statistica care arată că în 2012,  30%  dintre românce au experimentat, începând de la vârsta de 15 ani, violență fizică și/sau sexuală provocată de un partener sau non-partener.
 • protejarea împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală și prevenirea discriminării persoanelor care suferă de HIV/SIDA. S-ar putea evita situații precum „cazul Segarcea” din octombrie 2014, când un tânăr bolnav de HIV/ SIDA a infectat alte persoane cu care întreținuse relații intime și o întreagă comunitate a căzut într-o teamă colectivă. S-ar putea schimba realitatea dură a faptului că persoanele care suferă de HIV/SIDA sunt printre cele mai discriminate din România.
 • protejarea împotriva sarcinilor nedorite. România are cea mai mare rată de sarcini la adolescente din Uniunea Europeană, de trei ori mai mare față de media europeană.  În 2014, 18.600 de tinere sub 19 ani au născut, 662 dintre acestea înainte să împlinească 15 ani, iar  potrivit Băncii Mondiale, România nu a înregistrat niciun progres în această direcție din 2007. Mai mult, 3 din 10 femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani nu folosesc nicio metodă de contracepție și doar 51% folosesc metode moderne de contracepție.
 • posibilitatea identificării și semnalizării de către copii și tineri a abuzurilor sexuale comise asupra lor, în special de către alți membri ai familiei sau de către colegi de școală. Copiii și tinerii abuzați sexual vor ști că ceea ce li se întâmplă este un lucru rău și este momentul să ceară ajutor.
 • cunoștințe despre sexualitate și funcționarea aparatului reproductiv feminin și masculin. Lipsa de cunoștințe din acest domeniu perpetuează mituri nefaste despre igiena corporală, natura relațiilor sexuale și despre diferențele în experimentarea plăcerii sexuale.
 • cunoștințe despre diversitatea orientărilor sexuale, care vor ajuta tinerii să-și înțeleagă mai bine propria identitate sexuală și să-i respecte pe cei din jur, indiferent dacă sunt heterosexuali sau LGBT (lesbiene, gay, bisexuale sau transgender). S-ar diminua, astfel, cazurile de discriminare foarte puternică împotriva persoanelor homosexuale, grup definit în prezent ca vulnerabil de un studiu al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în condițiile în care, de exemplu, 31% dintre români afirmă că s-ar simţi foarte puţin/deloc confortabil în preajma unei persoane de orientare homosexuală .

 

Educația sexuală obligatorie este necesară înainte ca tinerii să devină activi sexual. O arată statisticile, o arată realitatea din jurul nostru. O arată și atitudinea oficială a României la nivel internațional cu privire la educația sexuală: țara noastră este  semnatară a Programului de Acțiune al Conferinței Internaționale  a ONU privind Populația și Dezvoltarea care prevede educație sexuală și servicii de planificare familială accesibile și de calitate pentru toți. O arată chiar și legea din România: reamintim că obligativitatea educației sexuale în unitățile școlare este recunoscută prin Legea 272/2004 (republicata in 2014) privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Însă, în practică, în școlile din România nu se schimbă nimic.

De aceea, cerem Ministerului Educației Naționale să adopte o poziție oficială pentru obligativitatea educației sexuale în școli.

Cerem Institutului pentru Științele Educației (ISE) introducerea explicită a educației sexuale în noul proiect de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculum-ului național”, pentru a nu mai încălca dreptul unor alte generații de copii și tineri la educație sexuală de calitate. De asemenea, cerem ISE crearea unor manuale școlare care să cuprindă informații adecvate vârstei elevilor, relevante și corecte din punct de vedere științific, precum și formarea cadrelor didactice competente pentru predarea educației sexuale.

Salutăm promisiunea Ministerului Sănătății din „Strategia pentru Sănătate 2020” și cerem respectarea acesteia: reducerea numărului de sarcini nedorite și avorturi la adolescente și colaborarea cu Ministerul Educaţiei pentru „creşterea nivelului de cunoştinţe privind sănătatea reproducerii la tinerii adolescenţi”. Solicităm ca această colaborare între ministere să asigure accesul gratuit la metode moderne de contracepție pentru tineri, inclusiv în zonele rurale, accesul la avort (atât din punct de vedere financiar, cât și logistic) pentru fetele minore, precedat și/sau urmat de consiliere psihologică, și informarea cu privire la prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, prin afișe și pliante informative puse la dispoziție în cabinetele medicale școlare, aflate în administrarea autorităților publice locale.

Salutăm și cerem respectarea angajamentelor luate de Ministerul Tineretului și Sportului, care recunoaște că reducerea numărului mare de nașteri și avorturi înregistrat în cazul adolescentelor sub 19 ani „constituie un semnal de alarmă” și reprezintă „o provocare specială” pentru „Strategia Națională de Tineret 2015-2020”, angajându-se să promoveze un pachet educațional pentru educația sexuală dedicat tinerilor, să elaboreze un set de măsuri de conștientizare și planificare familială dedicate tinerelor din categorii vulnerabile social și să prevină transmiterea infecţiei HIV/SIDA în rândul tinerilor prin dezvoltarea de programe care să răspundă nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile.

Organizațiile nonguvernamentale semnatare vă stau la dispoziție cu expertiză de specialitate în domeniul politicilor de educație sexuală și pe problematici pedagogice ale educației sexuale.

APEL INIȚIAT DE:
– Coaliția pentru Egalitate de Gen (http://ongen.ro) ce grupează 10 ONG-uri:
 CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, http://www.cpe.ro
 Societatea de Analize Feministe AnA, http://www.anasaf.ro
 Asociația pentru Libertate şi Egalitate de Gen – A.L.E.G., http://aleg-romania.eu
 Asociația pentru Drepturile Femeilor Rome E-Romnja, http://e-romnja.org
 Asociația Front, http://www.feminism-romania.ro
 Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen FILIA, http://centrulfilia.ro
 Asociația EMA,
 Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP), http://cesip.ro
 Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), http://actedo.org
 Asociația Plural

─ Asociația SEXUL vs BARZA
www.sexulvsbarza.ro
APEL SUSȚINUT DE:
─ Asociația Ateliere Fără Frontiere
www.atelierefarafrontiere.ro
─ Asociația La Bomba Studios

─ Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics
www.etica-aplicata.ro
─ Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
www.cmsc.ro
─ Asociația Romanian Women’s Lobby
http://www.dearnetwork.ro/
─ Fundația Median Research Centre
www.medianresearch.ro
─ Asociatia ActiveWatch
www.activewatch.ro
─ Asociatia A.R.T. Fusion
www.artfusion.ro
─ Asociatia CENFORM
www.cenform.ro
─ Asociatia Necuvinte
www.necuvinte.ro
─ Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent
www.cji.ro
─ Fundația Inocenti
www.inocenti.ro
─ Grupul pentru Democrație Participativă – Plenum
https://www.facebook.com/GrupulpentruDemocratieParticipativaPlenum
─ Asociația Pas Alternativ
https://www.facebook.com/AsociatiaPasAlternativ?fref=ts
─ ChildPact
www.childpact.org
─ Fundația Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială
www.desire-ro.eu
─ Asociația Civicus România
www.civicus.ro
─ Romanian Harm Reduction
─ Network
rhrn.ro
─ Asociația Transcena
www.transcena.ro
─ Asociația DANROM Făurei
http://www.facebook.com/Asociatia-DANROM-Faurei-115353641923193/timeline/
─ Asociația Atelierul de Zâmbete
http://www.atelierul-de-zambete.ro/
─ Mediawise Society
www.mediawise.ro
─ Asociația Vocea Comunității
https://www.facebook.com/Asociația-Umanitară-Vocea-Comunității-183463975073320/timeline/?ref=hl
─ Asociația Moașelor Independente
www.asociatiamoaselorindependente.ro
─ Asociația pentru Drepturile Pensionarilor(ADPR)
evaneata@gmail.com
─ Asociația ”Victorie Împotriva Violentei Abuzului și Discriminării” Cluj Napoca-VIVAD
https://www.facebook.com/asociatia.vivad
─ Funky Citizens
www.fb.com/funkycitizens
www.funky.ong
─ Asociația pentru Dezvoltare Durabilă și Integrare Profesională ADDIP Brașov
https://www.facebook.com/ADDIP-517157155100697/timeline/
www.addip.ro
─ Organizația Salvați Copiii România
www.salvaticopiii.ro
https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania
─ Centrul pentru acțiune și responsabilitate în educație
roxanarmarin919@gmail.com
─ Asociația Viitorul Tinerilor
www.viitorultinerilor.org
viitorultinerilor@yahoo.com
─ Compania de teatru Giuvlipen
http://giuvlipen.tumblr.com/
─ Asociația MAME PENTRU MAME
www.mamepentrumame.ro
office@mamepentrumame.ro
─ Fundația CRUCEA ALBĂ
www.cruceaalba.ro
office@cruceaalba.ro
─ Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor
https://www.facebook.com/institutultinerilor
─ ASUR – Asociația Secular-Umanistă din România
https://www.facebook.com/secularumanisti
─ Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
www.anosr.ro
─ Consiliul Național al Elevilor (CNE)
www.consiliulelevilor.org
─ Consiliul Tineretului din România (CTR)
www.ctr.ro
─ Asociația MetruCub – resurse pentru cultură
www.m3culture.ro
─ Asociația ACCEPT
www.acceptromania.ro
─ ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice
www.ecpi.ro
─ Fundația Tineri pentru Tineri
www.y4y.ro
─ Asociația ANAIS
www.asociatia-anais.ro
─ Asociația Semper Musica
www.sempermusica.org
─ Centrul pentru Studiul Democrației
www.democracycenter.ro
─ Organizația Națională „Cercetașii României”
www.scout.ro
─ Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR)
www.ardor.org.ro
─ Asociația Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat
www.provobis.ro
─ Asociația Mișcarea Civică „Miliția Spirituală”
www.militiaspirituala.ro
─ Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală
www.secsromania.wordpress.com
www.secs.ro
─ Asociația Sens Pozitiv
www.senspozitiv.ro
─ ARAS -Asociația Română Anti SIDA
www.arasnet.ro
─ Fundația PARADA
www.paradaromania.ro
─ Asociația Sens Pozitiv
www.senspozitiv.ro

 

thumbnail-01

Un liceu sigur pentru toți: percepții și atitudini față de persoane LGBT în mediu educațional

Asociaţia ACCEPT, în cadrul proiectului “E timpul pentru combaterea discriminării LGBT în liceele din România!”, îşi propune să identifice percepţiile şi atitudinile tinerilor din ciclul liceal faţă de persoanele LGBT( lesbiene, gay, bisexuale şi transgender). De asemenea, cercetarea îşi propune să descrie mediul şcolar din perspectiva siguranţei personale a elevilor LGBT în România. Chestionarul este aplicat în cadrul acestui demers de cercetare şi nu colectează informaţii cu character personal. Orice informaţii furnizate privind situaţii de discriminare sau violenţă sunt strict confidenţiale, anonime şi vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea unei analize generale cu privire la percepţiile şi atitudinilecare există în mediul liceal faţă de persoane LGBT.

Completând acest chestionar ne poţi ajută să înţelegem cum gândesc tinerii de vârstă ta şi cum putem să dezvoltăm programe eficiente pentru a combate discriminarea în liceele din România. Pentru a obţine informaţii cât mai complete te rugăm să răspunzi la toate întrebările noastre. Începând cu pagină 2 a chestionarului vei întâlni o serie de afirmaţii referitoare la persoane LGBT. Te rugăm să selectezi în ce măsură eşti de acord cu afirmaţiile prezentate de noi bifand căsuţa care se apropie cel mai mult de opinia ta din scala aflată sub fiecare afirmaţie.

Atenţie! Aceste afirmaţii nu fac parte dintr-un test iar răspunsurile sunt anonime. Te rugăm deci să răspunzi cât mai sincer.
Paginile 6 -7 din chestionar conţin o serie de întrebări deschise la care te rugăm să ne răspunzi în câteva propoziţii. Răspunsurile tale ne vor ajută să înţelegem mai bine punctultău de vedere şi realitatea din liceele din România.

Îţi mulţumim pentru ajutor!

Accesează chestionarul aici.