checklist31-1024x768

Achizitie servicii organizare evenimente

Anunț de participare simplificat

 

Prin prezenta se aduce la cunoştinţă faptul că, Asociația ACCEPT în vederea implementării proiectului”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI” dorește să achiziționeze ”Serviciul de reuniuni și conferințe organizate la hotel” prin aplicarea procedurii simplificate, în conformitate cu art. 7 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 .

 

Valoarea estimată pentru achiziția serviciilor este de 26 595.68 lei fară TVA, respectiv 29 113.89 lei cu TVA.

 

Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

Criterii de calificare:

 

 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 2. Declaratie pe propria raspundere privind plata impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile 165 din Legea nr. 98/2016. Acestea trebuie să certifice inexistența datoriilor în luna anterioară celei de depunere a ofertelor (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 3. Declarație privind neîncadrarea în prevederile 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 4. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantului/ terțului susținător privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea 98/2016;
 5. Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de apartenență din punct de vedere profesional. Datele înscrise în acesta trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.
 6. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare (Formularul nr. 2)
 7. Lista serviciilor prestate;
 8. Contracte încheiate în ultimii 3 ani

Persoanele care dețin functii de decizie în cadrul Entitati contractante sunt:

 • Florin Buhuceanu – Presedinte Executiv
 • Carolina Marin – Vicepresedinte
 • Teodora Roseti Ion Rotaru – Coordonatoare de proiect
 • Andreea Nastasa –Manager financiar

Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice, minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta, în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul Asociatia Accept – www.acceptromania.ro

 

Oferta se va transmite la sediul autoritatii contractante din str Lirei nr 10 Sector 2, București, cod poștal 021422, Secretariat /Registratura

 

Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 26.11.2018 ora 16:00, data înregistrări la registratura Asociaţiei Accept

 

Ședința de deschidere o ofertelor va avea loc la sediul Entitați contractante din str Lirei nr. 10 Sector 2, București, în data de 27.11.2018, ora 11:00.

 

 Oferta va fi prezentată în plic închis, pe care se va menţiona numele procedurii de achiziţie și titlul proiectului.

Descarcati aici:

Documentatie atribuire completă

GRAFICUL PRIVIND DERULAREA SERVICIILOR

Formulare (capitolul 3 al documentatiei de atribuire)

Dăm jos ura!

Dacă observaţi în oraşul dumneavoastră materiale electorale cu privire la referendumul din data de 6 si 7 octombrie, prin care se incită la ură împotriva persoanelor LGBT, prin care acestea sunt discriminate sau prin care se fac afirmații mincinoase, de exemplu că Asociaţia ACCEPT ar susţine referendumul puteţi:

 1. Să faceţi fotografii clare ale materialelor electorale respective. Recomandăm ca fotografiile realizate să cuprindă şi ansamblul pe care acestea sunt amplasate pentru a putea fi identificate. Spre exemplu pe magazinul Y, pe clădirea firmei X, adresa exactă.
 2. Să descărcaţi AICI formularul tip pentru a cere primarului în circumscripţia în care au fost găsite materialele electorale înlaturarea acestora
 3. Fotografiile împerună cu formularul le depuneţi fie la sediul Primariei, fie la adresa de e-mail furnizată pe site-ul acesteia. Dacă le depuneți personal, mergeți la registratură cu 2 exemplare și cereți un număr de înregistrare. Dacă, trimiteți formularul pe e-mail, nu uitați să sunați la primărie și să cereți un număr de înregistrare pentru a putea urmări răspunsul autorităților.

Solicitare afisaj electoral – descarcați și completați plângerea.

Ura față de persoane gay, ridicată de Senat la nivel de Constituție

Astăzi Senatul României ridică homofobia la valoare de stat și sacrifică protecția constituțională pentru numeroase familii din România, prin votul majorității parlamentare și al reprezentanților  unor partide politice din opoziție în favoarea organizării unui referendum pentru redefinirea familiei în Constituție.  Votul de astăzi reprezintă o încălcare a dreptului la viață privată și de familie, protejat atât de articolul 26, cât și de articolul 48 din Constituție. Dreptul la viață de familie este inalienabil și aparține tuturor persoanelor, indiferent de gen și orientare sexuală, conform Convenției Europene a Drepturilor Omului.

„Propunerea de redefinire a familiei în Constituție, aflată pe agenda Parlamentului de 2 ani, este scoasă de la naftalină într-un moment convenabil pentru a distrage atenția cetățenilor României de la dezastrul iminent din economie, justiție și agricultură. Chiar dacă legislația din România este clară și interzice deja căsătoriile între persoane de același sex prin Codul Civil, clasa politică transformă familiile noastre în țapii ispășitori ai incompetenței lor,” a declarat Florin Buhuceanu, Președinte Executiv al Asociației ACCEPT. „Încurajăm toți cetățenii cu drept de vot să stea acasă în ziua referendumului și să nu legitimeze o manevră politică menită să deturneze atenția publică și să promoveze ura.”

Senatul a permis astăzi instrumentalizarea urii pe banii tuturor românilor fără să facă o analiză a oportunității sociale – Guvernul va cheltui peste 20 de milioane de euro pentru organizarea unui referendum fără impact pozitiv pentru familiile din România. Fondurile pentru organizarea referendumului sunt în competiție directă cu despăgubirile destinate producătorilor afectați de cea mai mare criză post-decembristă din agricultură, cauzată de pesta porcină africană.  De asemenea, din același fond de rezervă al Guvernului trebuie să se asigure și ajutor financiar pentru victimele inundațiilor din ultimele luni. Mai grav, votul Senatului vine în contradicție cu valorile europene care sunt asumate de România, inclusiv dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene pentru cuplurile de același sex.

„În organizarea referendumului apar două probleme majore. În primul rând, parlamentul a votat astăzi pentru modificarea Constituției, încălcând chiar Constituția și regulile de organizare ale camerelor Parlamentului. Curtea Constituțională, prin decizia de admitere a excepției de neconstituționalitate în Cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT a recunoscut deja faptul că viața de familie există pentru cuplurile formate din persoane de același sex căsătorite în afara țării, deci modificarea articolului 48 ar veni în contradicție cu principiile enunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mai mult, CCR a identificat deja o serie de nereguli în parcursul legislativ al inițiativei cetățenești, nereguli procedurale pe care Parlamentul ar fi trebui să le rezolve înainte de a adopta forma actuală. Avem încredere că judecătorii constituționali vor observa toate aceste abateri de la spiritul și litera Constituției, urmând ca aceștia să transmită inițiativa înapoi în Parlament, pentru revizuire,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră a Asociației ACCEPT.

Asociația ACCEPT atrage atenția forțelor de ordine și instituțiilor de drepturile omului asupra riscurilor inerente într-o campanie polarizată, care va afecta întreaga societate și va perturba pacea socială din România. Campania pentru redefinirea familiei în Constituție, un subiect intens politizat, va fi transformat în instrumentul urii sponsorizate de stat împotriva persoanelor gay, lesbiene, bisexuale și transgender, dar și împotriva familiilor diverse din România. Lupta politică și speranța atragerii unui electorat conservator va transforma, de fapt, familiile tuturor românilor  în victime colaterale. Impactul acestei stigmatizări a fost simțit în ultimii ani mai ales de familiile monoparentale, familiile de facto, familiile extinse cu părinți plecați să lucreze în afara țării, dar și familiile bazate pe cupluri de același sex. România rămâne una dintre puținele țări din Europa care nu monitorizează infracțiunile motivate de ură și nu are capacitatea să investigheze eficient aceste incidente.

 

 

Homophobia, raised by the Senate to constitutional level

Today, the Senate of Romania raises homophobia to state value and sacrifices constitutional protection for many families in Romania by the vote of the parliamentary majority and representatives of some opposition political parties in favor of organizing a referendum to redefine the family in the Constitution. Today’s vote is a violation of the right to private and family life protected by both Article 26 and Article 48 of the Constitution. The right to family life is inalienable and belongs to all persons, regardless of gender and sexual orientation, according to the European Convention on Human Rights.

“The proposed redefinition of the family in the Constitution, which is on the agenda of the Parliament for 2 years, is taken out of the closet at a convenient time to distract the Romanian citizens from the imminent disaster in the economy, justice and agriculture. Even though Romanian legislation is clear and already prohibits same-sex marriages under the Civil Code, the political class turns our families into scapegoats of their incompetence, “said Florin Buhuceanu, Executive Chairman of ACCEPT. “We encourage all citizens with voting rights to stay home on the day of the referendum and not to legitimize a political maneuver to divert public attention and to promote hatred.”

The Senate today allowed the instrumentalisation of the hatred without an analysis of the social opportunity – the Government will spend over 20 million euros for holding a referendum without a positive impact on the Romanian families. The funds for the referendum are in direct competition with the compensation for the producers affected by the biggest post-December crisis in agriculture, caused by African swine fever. Also, from the same reserve fund of the Government, financial aid must be provided for the victims of the floods in recent months. More seriously, the Senate vote runs counter to the European values ​​that are assumed by Romania, including the right to free movement within the European Union for same-sex couples.

“There are two major issues in organizing the referendum. Firstly, parliament voted today to amend the Constitution, violating even the Constitution and the rules governing the organization of the Chambers of Parliament. The Constitutional Court has already recognized that family life exists for couples of same-sex married couples outside the country through the decision to admit the unconstitutionality ruling in Coman, Hamilton and the ACCEPT Association, so the amendment of Article 48 would contradict the principles set out by the Court of Justice of the European Union. Moreover, the RCC has already identified a number of irregularities in the legislative process of the citizens’ initiative, procedural irregularities which Parliament would have to resolve before adopting the current form. We trust that constitutional judges will notice all these deviations from the spirit and letter of the Constitution, and then they will send the initiative back to Parliament for review, “said Iustina Ionescu, a human rights lawyer and member of the ACCEPT Association.

The ACCEPT Association draws the attention of law enforcement and human rights institutions to the risks inherent in a polarized campaign that will affect the whole of society and disrupt social peace in Romania. The campaign to redefine the family in the Constitution, an intensely politicized subject, will be turned into the instrument of state-sponsored hatred against gay, lesbian, bisexual and transgender people, but also against the various families in Romania. The political struggle and the hope of attracting a conservative electorate will in fact transform the families of all Romanians into collateral victims. The impact of this stigmatization has been felt in recent years, especially by single-parent families, de facto families, extended families with parents working in the EU, and families based on same-sex couples. Romania remains one of the few countries in Europe that does not monitor hate crimes and does not have the capacity to investigate these incidents effectively.

 

17 Mai 2018 – Ziua Internațională împotriva Homofobiei și Transfobiei

17 mai 2018, București – Comunitățile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) din întreaga lume celebrează an de an Ziua Internațională împotriva Homofobiei și Transfobiei.

Astăzi avem cu toții ocazia să ne amintim că persoanele LGBTI trăiesc alături de noi în societate, chiar dacă de cele mai multe ori sunt invizibile. Persoanele LGBTI fac parte din familia noastră, din cercul nostru de prieteni, din vecinii de pe scara blocului sau ne sunt colegi de serviciu. Ura și discriminarea față de persoane LGBTI au consecințe grave în România: polarizarea societății pe tema dreptului la viață privată și de familie pentru cupluri de același sex, negarea unor drepturi fundamentale pentru acestea, dese incidente de bullying școlar împotriva tinerilor LGBTI la liceu sau în facultate, dar și violență psihică și fizică împotriva membrilor comunității. Astăzi, fiecare dintre noi are ocazia să transmită un mesaj de susținere comunității și să își arate calitatea umană prin încurajarea acceptării1 orientării sexuale și identității de gen ca simple caracteristici ale ființei umane.

Pentru a marca IDAHOT, 24 de europarlamentari au transmis partidelor politice din România un mesaj de susținere a dreptului persoanelor LGBTI la viață privată și de familie prin legiferarea parteneriatului civil. „La acest moment în România cuplurile de același sex sunt excluse de la a beneficia de un set de drepturi de bază, însoțite de îndatoriri aferente, cu consecințe grave. Fără o formă de recunoaștere din partea statului, cuplurile de același sex nu au dreptul la protecția casei comune și nu li se permite să ia decizii medicale cu privire la partenerul lor, sau pot fi refuzate să-și viziteze partenerul la spital. În plus, cuplurile de același sex nu au în prezent dreptul la moștenire și nu au acces la drepturi sociale de bază ca parteneri,” se arată în scrisoare. Printre semnatari se numără Sophie in ‘t Veld, vice președintă a Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) sau Daniele Viotti, Co-președinte al Intergrupului pentru drepturi LGBTI din Parlamentul European și membru al Partidului Socialiștilor Europeni (PES).

Europarlamentarii își arată îngrijorarea mai ales în contextul în care pe 5 iunie 2018 Curtea de Justiție a Uniunii Europene urmează să ia o hotărâre în cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT împotriva Inspectoratului General pentru Imigrări, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. CJUE va judeca dacă cuplurile de același sex legal căsătorite în alte state membre trebuie să beneficieze de drepturi egale în domeniul liberei circulații în Uniunea Europeană, similare cu cele acordate persoanelor heterosexuale căsătorite. Decizia CJUE este obligatorie pentru Curtea Constituțională din România, care a transmis cazul spre analiză instanței europene și va fi aplicabilă și în restul statelor membre UE.

Decizia CJUE vine în perioada în care comunitatea LGBTI va celebra Bucharest PRIDE 2018. Festivalul se va desfășura între 2 și 10 iunie, și cuprinde evenimente dedicate comunității LGBTI şi aliaților acestora. Marșul Bucharest PRIDE are loc sâmbătă, 9 iunie, începând cu ora 17:30. Anul acesta susținătorii diversității vor merge pe un nou traseu. Adunarea are loc în Piața Victoriei și se va finaliza în Piața Universității, participanții fiind invitați să meargă pe Calea Victoriei.

 

Scrisoarea europarlamentarilor paote fi citită aici:

LGBTI Intergroup to Romania (English)

LGBTI Intergroup to Romania (Romanian translation)

_______

[1] În ciuda evoluției pozitive a percepției societății românești asupra persoanelor LGBTI, într-un timp relativ scurt de la dezincriminarea orientării sexuale în 2001, gradul de homofobie și transfobie în societate rămâne unul ridicat. Conform raportului România, ce urmează? 42% dintre românii cu vârsta între 18 și 34 de ani consideră că orientarea sexuală homosexuală trebuie acceptată de societate, părere împărtășită de 49% dintre românii cu studii superioare. Gradul cel mai scăzut de acceptare a homosexualității se regăsește în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani (14%) și cu studii sub medie (20%). Studiul este statistic relevant a fost realizat în Septembrie 2017 de Institutul de Studii Sociale și Politice și finanțat prin contribuție deschisă de participanții la Fondul pentru Democrație.

Parteneriatul civil, necesar ca protecție reală pentru cuplurile de același sex

Asociația ACCEPT susține de mai bine de un deceniu recunoașterea și protecția cuplurilor de același sex prin parteneriat civil.  Parteneriatul civil acordă protecție atât familiilor din comunitatea LGBTI, cât și altor cupluri heterosexuale necăsătorite care au nevoie de protecția statului. Unele cupluri nu doresc să apeleze la instituția căsătoriei, altele nu pot. Dezbaterea în regim de urgență a unei propuneri legislative care să asigure protecția juridică a acestor familii este extrem de necesară, întrucât în momentul de față dreptul acestor cupluri la co-asigurare, dreptul la implicarea în decizii medicale pentru partener sau dreptul la moștenire sunt încălcate.

„Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat astăzi că dezbaterea pe tema reglementării parteneriatul civil este necesară. Reglementarea situației juridice pentru cuplurile de același sex este vitală și ar pune capăt suferinței și umilințelor înfruntate de membrii comunității în cele mai grele momente ale vieții. Mai mult, parteneriatul civil înseamnă recunoașterea faptului că persoanele din comunitate se pot bucură de drepturi egale în societate, în baza contribuției lor la bunăstarea României ca cetățeni,” a declarat Florin Buhuceanu, Președintele Asociației ACCEPT.

În același timp, ne îngrijorează faptul că se readuce în dezbatere propunerea de redefinire a familiei în Constituție. Organizarea unui referendum în anul centenarului Marii Uniri va învrăjbi și diviza populația, și îi va împărți pe români în oameni buni și oameni răi, în familii așa-zis tradiționale și familii inferioare, altele decât cele bazate pe căsătorie. În realitate, în societate există numeroase tipuri de familie, precum cele monoparentale, familiile heterosexuale care trăiesc în uniune consensuală, sau cuplurile gay care conviețuiesc. Vorbim despre peste 10% din familiile din România, care a fi scoase din sfera protecției constituționale de un referendum costisitor și inutil din punct de vedere juridic. Cheltuielile aferente unui referendum constituțional reprezintă o risipă de fonduri, necesare în domeniul sănătății sau educației din România. Senatul României trebuie să decidă care este oportunitatea organizării unui asemenea referendum și încurajăm senatorii să voteze împotriva divizării societății și împotriva stigmatizării comunității LGBTI într-o campanie plină de ură și homofobie sponsorizată de autoritățile statului.

Asociația ACCEPT condamnă cenzura persoanelor LGBTI în instituții publice de cultură

 Asociația ACCEPT condamnă cenzura împotriva comunității LGBTI la care a fost supus colegul nostru, activistul pentru drepturile persoanelor transgender Patrick Brăila. În data de 21 februarie 2018 Ateneul Popular din Focșani, o instituție publică de cultură, a retras sprijinul pentru găzduirea unui eveniment organizat la inițiativa unor liceeni din Focșani, explicând că nu pot permite ca o persoană transgender să se adreseze tinerilor din județ.

În data de 24 februarie 2018, Patrick urma să participe la conferința Women Talk, dedicată liceenilor de clasele 9-12, adică vârstele 15-19 ani, al cărei obiectiv era informarea tinerilor vrânceni despre rolurile de gen, drepturile femeii și combaterea discriminării acesteia. Evenimentul trebuia să aibă loc la Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” din Focșani, instituția confirmând în scris faptul că evenimentul putea fi găzduit. Mai mult, evenimentul a fost promovat pe site-ul instituției și în presa locală.

„Ceea ce nu știu dumnealor e că mă adresez tinerilor dintotdeauna și o s-o fac întotdeauna. Așa cum sunt deschis întotdeauna către un dialog onest, empatic, asumat. Le-aș fi vorbit elevilor la Ateneul Popular despre cum o societate e sănătoasă numai atunci când are grijă de cei mai vulnerabili membri ai săi, despre cum nu îi va fi nimănui bine dacă nu ne e bine tuturor. La fel se va întâmpla, cu drag, și în noua locație a conferinței, doar că s-au adăugat inevitabil niște puncte de discuție în plus,” a declarat Patrick Brăila.

Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” a retras sprijinul pentru organizarea acestui eveniment la presiunea membrilor Coaliției pentru Familie, așa cum relevă investigația realizată de jurnalista Venera Dimulescu, pentru comunitatea de reporteri independenți Casa Jurnalistului. Conform investigației, printre cei care au cerut anularea evenimentului se numără:

 • Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, al cărei purtător de cuvânt, Ioan Șolea, este și reprezentant al Coaliției pentru Familie,
 • Asociația „Părinți pentru Ora de Religie”, care este membră a Coaliției pentru Familie
 • Baroul Vrancea – în consultare cu Ana-Corina Săcrieru, avocat în cadrul Baroului și purtătorul de cuvânt al Coaliției pentru Familie.

Considerăm că persoanele LGBTI au dreptul la libertate de exprimare, la fel ca orice alți cetățeni ai României. Acest drept, garantat de articolul 30 din Constituția României, stipulează că „libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”, și că „cenzura de orice fel este interzisă.” Decizia unei instituții publice de cultură să anuleze un eveniment pentru că urma să abordeze inclusiv  situația femeilor din comunitatea LGBTI contravine legislației naționale anti-discriminare și principiilor fundamentale de drepturile omului.  Faptul că această decizie apare la presiunea unui grup ultra-conservator a cărei misiunea publică este instigarea la ură și discriminare față de persoane LGBTI, în contextul în care în luna februarie, am asistat la noi tentative de impunere a cenzurii prin incidentele de la MȚR, cu încălcarea dreptului la liberă exprimare al comunității LGBTI, arată lipsa de moralitate și civism a conducerii Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia”.

”Spațiile culturale precum cel al Ateneului focșănean trebuie să rămână deschise întregii comunități locale, inclusiv celor ce aparţin minorităţilor etnice, sexuale sau religioase. Cenzura nu poate fi instituită sau justificată în numele unei majorități, invocarea sensibilităților acesteia nu constituie un drept din perspectiva legislației române sau europene”, a declarat Florin Buhuceanu, președinte executiv ACCEPT.

Asociația ACCEPT va depune luni, alături de Patrick Brăila, o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” pentru încălcarea dreptului la liberă exprimare pe criteriul identității de gen.

_____

Conferinața Women Talk are loc astăzi într-un alt spațiu închiriat. Menționăm că organizarea evenimentului este susținută de Biroul de Afaceri Educaționale și Culturale al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și administrat de American Councils for International Education. Alături de Patrick, pe lista vorbitorilor se aflau  Oana Băluță, conferențiar universitar la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, Raluca Negulescu-Balaci, director executiv al Fundației Policy Center for Roma and Minorities, jurnalista Venera Dimulescu și Cristiana Tăutu, fondatoarea colectivei feministe Vagenta.

Call for applications – LGBTI Partnership

INDIVIDUAL CONSULTANT PROCUREMENT NOTICE

 

Date:  26 January, 2018
Country: 
Romania
Description of the assignment: 3 European consultants working individually or as a team delivering a training of trainers and facilitating an exchange of good practices on:

 1. LGBTI non-discrimination in access to justice, education, social services and health care,
 2. the interaction between freedom of religion and other human rights, with a focus on the human rights of LGBTI people,
 3. transgender equality and non-discriminatory access to support services during legal and medical transition, mental health and physical wellbeing.

Project name: Partnership for LGBTI Equality, funded by European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020)

Period of assignment/services 15 February 2018 – 30 May, 2018, 10 working days per expert, including a minimum of 2 working days (1 trip) to Romania in the period of March 26th – March 30th 2018.

 

Proposals should be sent to Andreea Nastasa, Financial Manager, ACCEPT Association, at andreea@acceptromania.ro no later than 17:00 CET on Tuesday, February 6th, 2018, with the subject line `LGBTI Partnership – consultant application`. Inquiries should be sent to the same address by Thursday, February 1st.

IMPORTANT NOTICE: THE DEADLINE FOR APPLICATIONS HAS BEEN EXTENDED TO TUESDAY, FEBRUARY 13TH 2018. Proposals should be sent to Andreea Nastasa, Financial Manager, ACCEPT Association, at andreea@acceptromania.ro no later than 17:00 CET on February 13th, with the subject line `LGBTI Partnership – consultant application`.

 1. BACKGROUND

In Romania, societal discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons remains a systemic problem, with a need for greater protection afforded to those categories affected by discrimination. This can be obtained through improved responses and enhanced knowledge and resources available to both victims, as well as to the Romanian Equality Body, social workers, school teachers, counsellors or psychologists and actors part of the justice system – judges, prosecutors and lawyers.

The national equality body, NCCD is the only Romanian public institution actively trying to protect the rights of LGBT persons. ACCEPT is the first and only human rights NGO which in the last 20 years provided legal and psychological support to LGBT victims, engaged in strategic litigation and advocacy work to improve the legal framework and tried to produce educational resources and capacitate various professional groups on SOGI issues. The effective collaboration of the NCCD and ACCEPT in the past and the common challenges bring the two entities together. In order to address the discrimination of LGBTI individuals in Romania, especially in key fields by key professions providing access to justice, healthcare, education and private and public services, ACCEPT and NCCD plan to do the following actions:

 1. Training of professionals to prevent and combat discrimination on SOGI in key fields, such as education, health care, access to justice and social services.
 2. Mutual learning, exchange of good practices, cooperation, including identifying best practices at European level, which may be transferable to other professional groups.
 3. Dissemination and awareness raising activities (including at local level), such as seminars, events, campaigns or social media and press activities.

 

 1. SCOPE OF WORK, RESPONSIBILITIES AND DESCRIPTION OF THE PROPOSED ANALYTICAL WORK

The European consultants will be selected in accordance with their specialized expertise on balancing freedom of religion and the respect for other human rights, equality policies in the field of LGBTI equality at a national and European level, as well as specific issues regarding transgender equality and support services in legal and medical transition.  European consultants will provide the Training of trainers based on the training needs analysis prepared by ACCEPT, while providing adequate expertise and tools to negotiate differences and potential conflicts that can lead to discrimination in the name of local traditions and norms that are antithetical to the European non-discrimination values and standards. Furthermore, they will provide the skillset necessary in the mutual exchange of best practices between EU-wide SOGI equality policies, as well as recognized national policies, and ACCEPT and the National Council for Combating Discrimination, operating in the Romanian context.

 We will select three European consultants, who will:

– prepare the curricula and the training materials for the ToT (4 conference calls to discuss TNA and individual work to finalize documents)

-carry out different modules of a 4 days ToT for a joint team of 10 persons including NCCD and ACCEPT trainers who will provide national trainings

-provide models of good practices at European level

-consult national experts in preparation of targeted resources and curricula for the 6 professional trainings.

 

A detailed description of responsibilities and deliverables can be found in the Terms of References to this INDIVIDUAL CONSULTANT PROCUREMENT NOTICE (updated February 6th at 11:30 AM CET).

 

 1. REQUIREMENTS FOR EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS

Academic Qualifications: BA or equivalent in the following relevant fields: Law, Human Rights, Equality and Non-Discrimination, Social Sciences, Sociology, Social Assistance, Psychology, Education Sciences, Political Sciences, European Studies, Humanities.

MA degree or equivalent is a plus, in the following relevant fields: Conflict Resolution , Law, Interest Representation, Human Rights, International Affairs, Equality and Non-Discrimination, Social Sciences, Sociology, Social Assistance, Psychology, Education Sciences, Political Sciences, European Studies.

 Previous experience:

 • Minimum 10-year of experience in Human Rights field (minimum qualification requirement);
 • Minimum 5-year experience as a trainer (minimum qualification requirement);
 • Experience in providing training for trainers (minimum qualification requirement);
 • Proven familiarity with at least one of the three main topics (minimum qualification requirement):
  • European best practices regarding LGBTI non-discrimination in access to justice, education, social services and health care
  • the interaction between freedom of religion and other human rights, with a focus on the human rights of LGBTI people
  • transgender equality and non-discriminatory access to support services during legal and medical transition, mental health and physical wellbeing.
 • At least 3-year experience in working as a consultant to human rights organization; (desired);

Language Requirements:

 • Excellent English skills (both written and verbal);

Technical Requirements:

 • Familiarity with tele-conference software (Skype, Hangouts, etc.)
 • Familiarity with work processing software.

 

 1. DOCUMENTS TO BE INCLUDED WHEN SUBMITTING THE PROPOSAL

 Interested individual consultants must submit the following documents/information to demonstrate their qualifications:

Cover Letter (in English) stating the expertise and qualification for the position including references to previously undertaken similar works (either training concepts or publications and guidelines developed for the trainings or references from at least 2 persons).

 • Draft one page concept listing the proposed approach and the methodology.
 • CV including past experience in similar projects/fields.
 • Financial proposal.

 

 1. EVALUATION

Individual consultants will be evaluated based on cumulative analysis method:

Applicants will be evaluated against combination of technical and financial criteria. Maximum obtainable score is 100, out of which the total score for technical criteria equals to 80 and for financial criteria – to 20.

More specifically, following criteria will be used for evaluating the applications:

Minimum requirements Points (maximum)
BA or equivalent 5
Minimum 10-year of experience in Human Rights field 10
Minimum 5-year experience as a trainer 10
Experience in providing training for trainers 10
Proven familiarity with at least one of the three main topics 15
Preferred  requirements  
MA degree or equivalent 5
At least 3-year experience in working as a consultant to human rights organization 5
Interview 20
Financial proposal 20

 Applicants not meeting any of minimum qualification requirements will be automatically disqualified. Only applicants obtaining minimum 30 points as a result of the desk review will be considered as qualified and invited for the interview.

Note regarding the financial proposal

The financial proposal shall specify a total lump sum amount, and payment terms around specific and measurable (qualitative and quantitative) deliverables (i.e. whether payments fall in instalments or upon completion of the entire contract). Payments are based upon output, i.e. upon delivery of the services specified in the TOR.  In order to assist the requesting unit in the comparison of financial proposals, the financial proposal shall include a breakdown of this lump sum amount. The financial proposal should be expressed as a gross daily fee. The consultant is responsible for taxation obligations under the national law. For the contract, all taxes will be paid individually in the home country of the applicant as long as we are provided with a valid “Certificate of fiscal residency/ Fiscal identification code” according to the country of applicant.  Otherwise, ACCEPT is obligated under Romanian fiscal law to apply the national income tax and retain at payment the due amount.

Maximum 20 points will be assigned to the lowest price offer.

All envisaged travel and accommodation costs will be covered by the Project.

Please note that upon award of contract, European consultants will have to provide us with proof of fiscal residence, in order to avoid double taxation (in Romania and in EU member state of residence).