pasaport

Adrian Coman primește pașaport temporar pentru drepturi permanente

În urma unei noi cereri, Adrian Coman a primit în data de 7 noiembrie 2019, ora 22:30 ora Bucureștiului, un pașaport simplu temporar care îi va permite să voteze la alegerile prezidențiale din data de 10 noiembrie. Mai mult, autoritățile române declară că recunosc căsătoria acestuia cu Clai Hamilton, și consideră că poate primi un pașaport simplu în ciuda declarației sale că este cetățean căsătorit.

Adrian Coman s-a deplasat la sediul Consulatului României în New York întrucât ieri la ora 14:00 Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Pașapoarte, ne-a comunicat faptul că „… prevederile Codului civil românesc care nu recunosc căsătoria dintre persoane de același sex nu pot fundamenta refuzul primirii cererii și eliberării [pașaportului] în situația în care solicitantul declară starea civilă căsătorit și prezintă în acest sens un certificat de căsătorie cu o persoană de același sex, căsătorie legal încheiată într-un alt stat membru.” Răspunsul acesta ne-a fost transmis în cadrul comunicării începute în ianuarie 2019 cu autoritățile române.

Ulterior, Adrian și Asociația ACCEPT au aflat de la jurnaliștii Libertatea că Ministrul Afacerilor Externe a dispus eliberarea pașaportului în data de 6 noiembrie, informație care nu a fost comunicată de Consulatul României la New York nici lui Adrian Coman și nici avocatei sale Iustina Ionescu. În mod tendențios, Consulatul României la New York a transmis o informare cu 2 ore înainte de închiderea Consulatului pentru pregătirea alegerilor prezidențiale, informare de care Adrian Coman a aflat când era deja în sediul consulatului.

ACCEPT consideră că decizia Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie formalizată printr-o politică clară, care să asigure recunoașterea și protecția vieții de familie pentru toți cetățenii români care au încheiat căsătorii sau parteneriate civile în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii sau oriunde altundeva în lume. De asemenea, misiunile consulare ale României trebuie să fie instruite să răspundă solicitărilor persoanelor membre ale comunității LGBTI cu respect, fără să discrimineze și să le încalce demnitatea umană, prin raportarea exclusiv la Statutul acestora de cetățeni români.

„Salutăm noile poziții din partea autorităților și ne bucură faptul că Adrian va putea să își exercite dreptul de vot ca orice alt cetățean român. Ne întrebăm însă ce măsuri are de gând MAE să ia în ce privește răspunsul consulului României la New York. În răspunsul oficial semnat de consulul Dancu, este ignorată decizia Curții Constituționale 534 din iulie 2018 referitoare la nevoia recunoașterii de către autorități a relației de familie a soților  Coman-Hamilton în contextul exercitării libertății de mișcare de către aceștia. Mai mult decât atât, consulul sugera implicit ca soluție pentru a asigura eliberarea unui nou pașaport necesar pentru exercitarea votului ca Adrian Coman să se declare necăsătorit, așadar să mintă, ceea ce implica o infracțiune, un fals. Asociația ACCEPT încurajează toți cetățeni români parte a comunității LGBTI să declare statutul lor civil real în relația cu autoritățile, să precizeze dacă sunt căsătorite sau în parteneriat civil cu persoane de același sex. În cazul în care autoritățile refuză să recunoască acest statut, ACCEPT va prelua aceste cazuri și va asigura reprezentarea persoanelor în fața instanțelor naționale și europene.  În același timp, reamintim că soluția temporară oferită lui Adrian, deși salutară, nu ține loc de modificarea cadrului legislativ în așa fel încât astfel de acte de umilire să nu se repete. Adrian Coman nu a primit un pașaport simplu, așadar astfel de incidente umilitoare se vor repeta în scurt timp în momentul expirării pașaportului temporar. Din acest motiv acțiunea sa în instanță de cerere de transcriere a certificatului său de căsătorie este, din păcate, necesară mai departe. Soții Coman-Hamilton nu sunt căsătoriți temporar. Parteneriatele sau căsătoriile legal înregistrate în alte state constituie realități de fapt și de drept pe care statul român are obligația de a le recunoaște și respecta. Soluția este adoptarea legislației de reglementarea a parteneriatelor civile, inclusiv cu prevederi referitoare la regimul juridic al căsătoriilor încheiate în alte state, în forma propusă de CNCD și de ACCEPT, proiect de lege care a fost respins de Senat și se află în prezent în Camera Deputaților” a declarat Romanița Iordache, Co-președintă, Asociația ACCEPT.

 


 

Following a new request, Adrian Coman received on November 7, 2019, at 10.30 pm Bucharest time, a simple temporary passport that will allow him to vote in the presidential elections on November 10. Moreover, the Romanian authorities declare that he recognizes his marriage to Clai Hamilton, and considers that he can receive a simple passport despite his declaration that he is a married citizen.

Adrian Coman went to the headquarters of the Romanian Consulate in New York because yesterday at 14:00 the Ministry of Internal Affairs, through the Passport Directorate, informed us that “… the provisions of the Romanian Civil Code that do not recognize same-sex marriage cannot substantiate a refusal to receive the application and release [the passport] in case the applicant declares his marital status and presents in this respect a marriage certificate with a person of the same sex, a legal marriage concluded in another Member State. ” This answer was transmitted within the communication started in January 2019 with the Romanian authorities.

Later, Adrian and ACCEPT learned from Libertatea journalists that the Minister of Foreign Affairs had ordered the passport to be issued on November 6, information that was not communicated by the Romanian Consulate in New York neither to Adrian Coman nor to his lawyer Iustina Ionescu. Actually, the Romanian Consulate in New York sent an email 2 hours before the closing of the Consulate for the preparation of the presidential elections, information that Adrian Coman received when he was already at the consulate’s headquarters.

ACCEPT believes that the decision of the Ministry of Internal Affairs must be formalized through a clear policy, which will ensure the recognition and protection of family life for all Romanian citizens who have concluded marriages or civil partnerships in the European Union, United States of America or anywhere else in the world.  Moreover, the Romanian consular missions must be trained to respond to the requests of the members of the LGBTI community with respect, without discriminating against and violating their human dignity, by referring exclusively to their Statute of Romanian citizens.

“We welcome the new positions from the authorities and we are glad that Adrian will be able to exercise his right to vote like any other Romanian citizen. But we wonder what measures the Ministry of External Affairs will take regarding the response of the Romanian consul to New York. In the official reply signed by consul Dancu, the decision of the Constitutional Court 534 of July 2018 regarding the need for the authorities to recognize the family relationship of the Coman-Hamilton spouses in the context of exercising their freedom of movement is ignored. Moreover, the consul suggested implicitly as a solution to ensure the release of a new passport necessary for the exercise of the vote that Adrian Coman should declare himself unmarried, so to lie, which implies a crime, a false declaration in the public record. ACCEPT encourages all Romanian citizens part of the LGBTI community to declare their real civil status in relation to the authorities, to indicate whether they are married or in civil partnership with same-sex persons. In case the authorities refuse to recognize this status, ACCEPT will take over these cases and ensure people will be representation before national and European courts. At the same time, we remind that the temporary solution offered to Adrian, although welcoming, does not replace changing the legislative framework in such a way that such acts of humiliation are not repeated. Adrian Coman did not receive a simple passport, so such humiliating incidents will be repeated shortly when the temporary passport expires. For this reason, his clain in court requesting that his marriage certificate is transcribed is unfortunately necessary still. The Coman-Hamilton spouses are not temporarily married. Partnerships or marriages legally registered in other states are realities of fact and law that the Romanian state has the obligation to recognize and respect. The solution is to adopt the legislation regulating civil partnerships, including provisions regarding the legal regime of marriages concluded in other states, in the form proposed by CNCD and ACCEPT, a bill that has been rejected by the Senate and is currently in the Chamber of Deputies,” said Romanița Iordache, Co-president, ACCEPT Association.

casa poporului

PSD vrea să arunce praf în ochii socialiștilor europeni folosind tema parteneriatului civil

În urmă cu doua zile, pe 25 iunie, deputata PSD Adriana Tușa a depus un proiect de lege care își propune să reglementeze unele situaţii juridice în cazul cuplurilor care trăiesc în uniune consensuală neînregistrată, inclusiv cupluri de același sex. Asociația ACCEPT consideră acest demers al deputatei PSD o acțiune menită să mimeze suportul PSD față de reglementarea și protecția cuplurilor gay în România, în fața Partidului Socialiștilor Europeni, care discută statutul PSD joi la Bruxelles și posibilitatea ca acesta să rămână în structurile de coordonare ale PES. În realitate, propunerea legislativă este incompletă, contrară Codului civil și vulnerabilizează toate familiile din România.

Propunerea legislativă este degradantă pentru aceste familii, întrucât nu le recunoaște statutul și nu le oferă posibilitatea de a se înregistra sub nicio formă în faţa statului român. În schimb, trimite cuplul la notar de multiple ori, pe banii proprii, pentru tot felul de convenţii private care nu vor rezista dacă sunt atacate în instanță de rude sau creditori, protejaţi de Codul civil. De exemplu, ca să-ti poţi vizita partenerul de viaţă la terapie intensivă trebuie să fi trecut mai întâi pe la notar, când acesta era sănătos. O femeie care a adus banii acasă şi a contribuit la o gospodărie comună, în caz de violenţă din partea partenerului de viaţă rămâne să plătească singură creditul luat deoarece datoriile contractate de parteneri sunt personale, dar bunurile sunt comune. Cei care nu au avut posibilitatea să meargă la notar să lase testament, vor rămâne ca şi până acum fără nicio posibilitate legală de a lăsa o parte din avere partenerului cu care au trăit o viaţă.

“Considerăm că acest text de lege este neconstituțional și contrar Convenției Europene a Drepturilor Omului. Reamintim că în Decizia CCR din cauza Coman-Hamilton, din iulie 2018, Curtea Constituţională a României a statuat dreptul familiilor gay de a fi recunoscute prin lege cu drepturi şi îndatoriri corespunzătoare cuplurilor stabile de sex diferit. De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în cazul Italiei (Oliari, 2015), că astfel de înţelegeri private date în faţa notarului nu reprezintă o formă de recunoaştere legală a familiilor gay şi nu răspund nevoii de bază care este fundamentală oricărei relaţii stabile de cuplu – sprijinul reciproc moral şi material, care implică drepturi şi obligaţii reciproce ale partenerilor, dreptul la moştenire legală, protecţia statului chiar şi atunci când cei doi nu convieţuiesc,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului.

„Această propunere legislativă este una strict oportunistă, prin care PSD dorește să se prezinte în fața Partidului Socialiștilor Europeni cu un aparent plan pentru protecția familiei gay fără însă a recunoaște familia de același sex.  Propunerea legislativă depusă acum doua zile de deputata PSD nu stabilește un regim juridic clar, nu asigură o formă reală de protecție și recunoaștere a familiei gay, și nu asigură certitudine și siguranță juridică pentru persoanele LGBTI. Este doar o confirmare suplimentară că legiuitorul roman vede familia gay ca fiind una inferioară, formată din cetățeni de mâna a doua.  Asociația ACCEPT nu susține acest proiect de lege și se va lupta în instanțele de judecată din România, dar și la CEDO, pentru recunoașterea fiecărei familii din comunitatea LGBTI, și pentru recunoașterea totalității drepturilor acestora,” a declarant Teodora Ion-Rotaru, Directoare executivă, Asociația ACCEPT.

În acest moment proiectul de lege elaborat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împreună cu experți, și discutat cu societatea civila și reprezentanți ai partidelor a fost respins de Senat și are o situație incertă în Camera Deputaților. Această nouă propunere legislativă ignoră munca și dialogul deja existente pe acest subiect și propune o falsă soluționare a garantării unor drepturi ale cuplurilor necăsătorite, fără însă a le garanta dreptul lor fundamental de a fi recunoscute ca familie.

Reamintim faptul că Asociația ACCEPT și 14 persoane care formează 7 cupluri stabile au dat în judecată statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru a reclama încălcarea dreptului la viață privată și de familie în România. Aceste persoane nu au putut accesa nicio formă legală de recunoaştere şi protecţie a familiei lor, cu consecinţele grave în viaţa lor de zi cu zi. Detalii aici: http://www.acceptromania.ro/blog/2019/06/18/sapte-cupluri-gay-cer-recunoasterea-legala-a-familiilor-lor-in-romania/

bottom-1024x659

Șapte cupluri gay cer recunoașterea legală a familiilor lor în România

Asociația ACCEPT și 14 persoane care formează 7 cupluri stabile au dat în judecată statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru a reclama încălcarea dreptului la viață privată și de familie în România. Aceste persoane nu au putut accesa nicio formă legală de recunoaştere şi protecţie a familiei lor, cu consecinţele grave în viaţa lor de zi cu zi. Partenerii nu sunt recunoscuţi la spital sau în relaţie cu alte unităţi sanitare ca fiind aparţinători – prin urmare, ei nu pot sta unul lângă celălalt la medic sau în spital şi nu pot decide pentru celălalt în cazuri de forţă majoră, nu pot ridica de la morgă corpul partenerului în caz de deces sau efectua demersurile de scoatere a certificatului de deces, obţinerea ajutorului de înmormântare. Nu se pot moșteni unul pe celălalt prin intermediul moștenirii legale și nici nu pot beneficia de statutul de co-asigurat pe contractul de asigurări de sănătate al partenerului.

„Cererea adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost depusă de 14 reclamanţi care formează 7 cupluri de persoane de acelaşi sex, susţinuţi de Asociaţia ACCEPT. Am reclamat faptul că statul român şi-a încălcat obligaţia pozitivă de a acorda o formă de recunoaştere şi protecţie legală familiilor formate din cupluri de persoane de acelaşi sex. Mai mult, am argumentat existenţa unui tratamentul discriminatoriu prin care statul român, în mod activ, a modificat cadrul juridic după anul 2009 pentru a preveni obţinerea unei forme de protecţie juridică de către aceste cupluri. Am invocat încălcarea art.8 şi 14 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (CEDO), respectiv dreptul la viaţă privată şi de familie şi dreptul de a nu fi supus discriminării pe criteriul orientării sexuale şi am cerut aplicarea precedentului din cauza Oliari şi Alţii contra Italiei (21 iulie 2015),” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră a ACCEPT.

Una dintre familiile care solicită la CEDO reglementarea parteneriatului civil în România este formată din Florin Buhuceanu și Victor Ciobotaru. Celelalte 6 cupluri doresc să rămână pe moment anonime.

Florin Buhuceanu este implicat ca membru ACCEPT în mișcarea pentru egalitatea persoanelor LGBTI de mai bine de 20 de ani, militând pentru abrogarea articolului 200 din Codul Penal. Victor Ciobotaru este un absolvent al Institutului Teologic Adventist și organizează periodic un grup de suport pentru persoanele LGBTI cu credință în Dumnezeu. Florin şi Victor au o relaţie de cuplu de la începutul anului 2015, fiind în al cincilea an de când formează o familie. „Suntem în situația să ne expunem viața privată în presă. Nu ne dorim să fim în centrul atenției, însă trebuie să demonstrăm legiuitorului român că există o nevoie socială pentru reglementarea parteneriatului civil”, a declarat Florin Buhuceanu.

Victor Ciobotaru este om credincios: „Dumnezeu este foarte important pentru mine încă de când eram mic. Am avut nevoie de mult timp să reconciliez orientarea sexuală cu credința mea, întrucât Biserica respinde persoanele gay. Am învățat să mă accept și să mă înțeleg, găsindu-mi fericirea lângă persoana pe care o iubesc. Este cel mai important om din viața mea. Nu am nevoie de recunoașterea bisericii ca Dumnezeu să știe asta. Am însă nevoie de recunoașterea și protecția statului român, ca orice alt cetățean.”

„Curtea Constituționață a României a statuat prin Decizia nr. 534 / 2018 în cauza Coman faptul că persoanele LGBTI au un drept constituțional la viață privată și de familie, fiind egale cuplurilor heterosexuale ca drepturi și îndatoriri. În România, există un conflict între realitatea socială şi realitatea legală în care trăiesc familiile gay, cu consecințe foarte grave pentru comunitatea LGBTI, iar Parlamentul şi Guvernul refuză să pună capăt discriminării. Autoritățile participă în cunoștință de cauză la întreţinerea şi agravarea acestei situații. În ciuda faptului că cele 7 familii pe care noi le reprezentăm trăiesc împreună de ani de zile, sunt cunoscuţi şi acceptaţi de majoritatea celor din jurul lor ca familie (prieteni, vecini, familie extinsă, colegi), legea nu le conferă nicio recunoaştere oficială şi nicio protecţie legală. Argumentul invocat iar și iar – absența nevoii sociale – este unul mincinos. ACCEPT stă la dispoziția tuturor cuplurilor de același sex din București și din tară care doresc să dea în judecată statul român și le va reprezenta gratuit în instanță și la CEDO,” a declarant Teodora Ion-Rotaru, Directoare executivă, Asociația ACCEPT.

Asociația ACCEPT solicită reglementarea parteneriatului civil de peste 13 ani. Din 2008 până astăzi au fost depuse şi dezbătute în Parlament 8 propuneri de lege, dar niciuna nu a îndeplinit un număr suficient de voturi. Guvernul şi coaliţiile politice aflate în această perioadă la guvernare nu au susţinut niciodată un proiect de lege, dimpotrivă: au afirmat că nu este nevoie de reglementarea parteneriatului civil, fie pentru că legea actuală este acoperitoare, fie pentru că nu există o nevoie socială. Mai grav, uneori autoritățile au afirmat că relația de familie într-un cuplu gay este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri.

Sociologii estimează că în prezent aproximativ 10% din populație trăiește în cuplu, fără recunoaștere juridică. Din 1993 până în prezent, ponderea românilor care resping persoanele gay a scăzut cu 25 de puncte procentuale, iar suținerea pentru recunoașterea familiilor LGBTI este în creștere.

În contextul Referendumului din octombrie 2018, organizat ca urmare a solicitării unui grup de inițiativă numit Coaliția pentru Familie, referendum ce urmărea definirea restrictivă a familiei prin înlocuirea termenului neutru de gen ”soți” cu formula restrictivă ”un bărbat și o femeie”, populația României a boicotat în mod majoritar această inițiativă. În ciuda unei campanii extrem de agresive realizată de Coaliția pentru Familie, de Guvern și de partidele de la guvernare, referendumul a eșuat – doar 21.1% din populație s-a prezentat la vot, în condițiile unui prag de 30%.

Cuplurile care doresc să se alăture acestui caz sunt rugate să contacteze Asociația ACCEPT la accept@acceptromania.ro, 021 252 56 20 sau pe Facebook la https://www.facebook.com/asociatia.accept/.

pexels-photo-1566842

Senatul încalcă Constituția României și decizia Curții Constituționale prin respingerea parteneriatului civil

Astăzi majoritatea covârșitoare a senatorilor au votat împotriva reglementării parteneriatului civil, respingând două propuneri legislative menite să asigure protecția vieții de familie pentru cuplurile heterosexuale și homosexuale în materia asigurărilor de sănătate, asigurărilor sociale, proprietății comune și moștenirii legale.

„Acest vot constituie nu numai o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului, dar și a Constituției României. Încă din 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în cazul Oliari împotriva Italiei că toate statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv România, au obligația pozitivă să stabilească o formă de protecție pentru familiile bazate pe cupluri de același sex, înregistrare care să asigure drepturi patrimoniale, sociale și fiscale similare cu cele ale cuplurilor heterosexuale căsătorite. Mai mult, Curtea Constituțională a României a decis în iulie anul trecut în cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT contra Inspectoratul Român pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor Interne că familiile bazate pe cupluri de același sex au dreptul la viață de familie garantat prin Constituție,” a declarat Romanița Iordache, Co-președintă a Asociației ACCEPT și expert jurist în domeniul nediscriminării.

 În Decizia 534 din 18 iulie 2018, CCR concluzionează că relaţia pe care o are un cuplu format din persoane de acelaşi sex se bucură de protecţia dreptului fundamental la viaţă privată şi de familie şi necesită recunoaştere şi protecţie legală prin adoptarea unei legi care să reglementeze drepturile şi îndatoririle corespunzătoare:

“relația pe care o are un cuplu format din persoane de același sex intră în sfera noțiunii de „viață privată”, precum și a noțiunii de „viață de familie”, asemenea relației stabilite întrun cuplu heterosexual, fapt ce determină incidența protecției dreptului fundamental la viață privată și de familie, garantat de art.7 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, de art.8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de art.26 din Constituția României. Bucurându-se de dreptul la viaţă privată și de familie, persoanele de același sex, care formează cupluri stabile, au dreptul de a-și exprima personalitatea în interiorul acestor relații și de a beneficia, în timp și prin mijloacele prevăzute de lege, de o recunoaștere legală și judiciară a drepturilor și îndatoririlor corespunzătoare (a se vedea, în acest sens, și hotărârea Curţii Constituţionale din Italia – Ordinanza n.4/2011, publicată în Gazzetta Ufficiale nr.2 din 12 ianuarie 2012).” (paragraful 41 din Decizia CCR nr.534 din 18 iulie 2018)

„În timp ce senatorii noștrii sunt îngrijorați de succesul lor electoral, bunăstarea românilor rămâne ultima lor prioritate. Familiile din comunitatea LGBTI suferă în fiecare zi din cauza lipsei de protecție juridică, și la ACCEPT ajung oameni în situații disperate, care nu își pot vizita partenerul de viață la spital, sau care muncesc o viață împreună în aceleași condiții grele ca toți românii pentru a vedea cum se alege praful de toată truda lor pentru că nu se pot moșteni unul pe celălalt. Asociația ACCEPT este pregătită să reprezinte în instanța de judecată toate familiile din comunitate ale căror drepturi sunt încălcate în România. În absența protecției legale care ar trebui să fie asigurată de Parlament prin adoptarea legislației, ne vom adresa Curții Europene a Drepurilor Omului. Din nefericire, sancțiunile impuse de CEDO sunt plătite de noi toți, și nu de parlamentari care pun propriile prejudecăți mai presus de drepturi fundamentale,” a declarant Teodora Roseti, Directoare Executivă a Asociației ACCEPT.

Propunerile legislative respinse de Senat vor ajunge pentru un vot decisiv în Camera Deputaților. Proiectele de reglementare a parteneriatului civil au fost semnate de inițiatori din partea majorității partidelor politice parlamentare, și se bucură de sprijin larg din partea ACCEPT,  a organizațiilor reprezentând drepturile femeilor, drepturile romilor, tinerilor și studenților, organizații care au fost consultate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în realizarea unui proiect de lege necesar pentru a asigura exercitarea dreptului la viață de familie în condiții de egalitate.