pasaport

Adrian Coman primește pașaport temporar pentru drepturi permanente

În urma unei noi cereri, Adrian Coman a primit în data de 7 noiembrie 2019, ora 22:30 ora Bucureștiului, un pașaport simplu temporar care îi va permite să voteze la alegerile prezidențiale din data de 10 noiembrie. Mai mult, autoritățile române declară că recunosc căsătoria acestuia cu Clai Hamilton, și consideră că poate primi un pașaport simplu în ciuda declarației sale că este cetățean căsătorit.

Adrian Coman s-a deplasat la sediul Consulatului României în New York întrucât ieri la ora 14:00 Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Pașapoarte, ne-a comunicat faptul că „… prevederile Codului civil românesc care nu recunosc căsătoria dintre persoane de același sex nu pot fundamenta refuzul primirii cererii și eliberării [pașaportului] în situația în care solicitantul declară starea civilă căsătorit și prezintă în acest sens un certificat de căsătorie cu o persoană de același sex, căsătorie legal încheiată într-un alt stat membru.” Răspunsul acesta ne-a fost transmis în cadrul comunicării începute în ianuarie 2019 cu autoritățile române.

Ulterior, Adrian și Asociația ACCEPT au aflat de la jurnaliștii Libertatea că Ministrul Afacerilor Externe a dispus eliberarea pașaportului în data de 6 noiembrie, informație care nu a fost comunicată de Consulatul României la New York nici lui Adrian Coman și nici avocatei sale Iustina Ionescu. În mod tendențios, Consulatul României la New York a transmis o informare cu 2 ore înainte de închiderea Consulatului pentru pregătirea alegerilor prezidențiale, informare de care Adrian Coman a aflat când era deja în sediul consulatului.

ACCEPT consideră că decizia Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie formalizată printr-o politică clară, care să asigure recunoașterea și protecția vieții de familie pentru toți cetățenii români care au încheiat căsătorii sau parteneriate civile în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii sau oriunde altundeva în lume. De asemenea, misiunile consulare ale României trebuie să fie instruite să răspundă solicitărilor persoanelor membre ale comunității LGBTI cu respect, fără să discrimineze și să le încalce demnitatea umană, prin raportarea exclusiv la Statutul acestora de cetățeni români.

„Salutăm noile poziții din partea autorităților și ne bucură faptul că Adrian va putea să își exercite dreptul de vot ca orice alt cetățean român. Ne întrebăm însă ce măsuri are de gând MAE să ia în ce privește răspunsul consulului României la New York. În răspunsul oficial semnat de consulul Dancu, este ignorată decizia Curții Constituționale 534 din iulie 2018 referitoare la nevoia recunoașterii de către autorități a relației de familie a soților  Coman-Hamilton în contextul exercitării libertății de mișcare de către aceștia. Mai mult decât atât, consulul sugera implicit ca soluție pentru a asigura eliberarea unui nou pașaport necesar pentru exercitarea votului ca Adrian Coman să se declare necăsătorit, așadar să mintă, ceea ce implica o infracțiune, un fals. Asociația ACCEPT încurajează toți cetățeni români parte a comunității LGBTI să declare statutul lor civil real în relația cu autoritățile, să precizeze dacă sunt căsătorite sau în parteneriat civil cu persoane de același sex. În cazul în care autoritățile refuză să recunoască acest statut, ACCEPT va prelua aceste cazuri și va asigura reprezentarea persoanelor în fața instanțelor naționale și europene.  În același timp, reamintim că soluția temporară oferită lui Adrian, deși salutară, nu ține loc de modificarea cadrului legislativ în așa fel încât astfel de acte de umilire să nu se repete. Adrian Coman nu a primit un pașaport simplu, așadar astfel de incidente umilitoare se vor repeta în scurt timp în momentul expirării pașaportului temporar. Din acest motiv acțiunea sa în instanță de cerere de transcriere a certificatului său de căsătorie este, din păcate, necesară mai departe. Soții Coman-Hamilton nu sunt căsătoriți temporar. Parteneriatele sau căsătoriile legal înregistrate în alte state constituie realități de fapt și de drept pe care statul român are obligația de a le recunoaște și respecta. Soluția este adoptarea legislației de reglementarea a parteneriatelor civile, inclusiv cu prevederi referitoare la regimul juridic al căsătoriilor încheiate în alte state, în forma propusă de CNCD și de ACCEPT, proiect de lege care a fost respins de Senat și se află în prezent în Camera Deputaților” a declarat Romanița Iordache, Co-președintă, Asociația ACCEPT.

 


 

Following a new request, Adrian Coman received on November 7, 2019, at 10.30 pm Bucharest time, a simple temporary passport that will allow him to vote in the presidential elections on November 10. Moreover, the Romanian authorities declare that he recognizes his marriage to Clai Hamilton, and considers that he can receive a simple passport despite his declaration that he is a married citizen.

Adrian Coman went to the headquarters of the Romanian Consulate in New York because yesterday at 14:00 the Ministry of Internal Affairs, through the Passport Directorate, informed us that “… the provisions of the Romanian Civil Code that do not recognize same-sex marriage cannot substantiate a refusal to receive the application and release [the passport] in case the applicant declares his marital status and presents in this respect a marriage certificate with a person of the same sex, a legal marriage concluded in another Member State. ” This answer was transmitted within the communication started in January 2019 with the Romanian authorities.

Later, Adrian and ACCEPT learned from Libertatea journalists that the Minister of Foreign Affairs had ordered the passport to be issued on November 6, information that was not communicated by the Romanian Consulate in New York neither to Adrian Coman nor to his lawyer Iustina Ionescu. Actually, the Romanian Consulate in New York sent an email 2 hours before the closing of the Consulate for the preparation of the presidential elections, information that Adrian Coman received when he was already at the consulate’s headquarters.

ACCEPT believes that the decision of the Ministry of Internal Affairs must be formalized through a clear policy, which will ensure the recognition and protection of family life for all Romanian citizens who have concluded marriages or civil partnerships in the European Union, United States of America or anywhere else in the world.  Moreover, the Romanian consular missions must be trained to respond to the requests of the members of the LGBTI community with respect, without discriminating against and violating their human dignity, by referring exclusively to their Statute of Romanian citizens.

“We welcome the new positions from the authorities and we are glad that Adrian will be able to exercise his right to vote like any other Romanian citizen. But we wonder what measures the Ministry of External Affairs will take regarding the response of the Romanian consul to New York. In the official reply signed by consul Dancu, the decision of the Constitutional Court 534 of July 2018 regarding the need for the authorities to recognize the family relationship of the Coman-Hamilton spouses in the context of exercising their freedom of movement is ignored. Moreover, the consul suggested implicitly as a solution to ensure the release of a new passport necessary for the exercise of the vote that Adrian Coman should declare himself unmarried, so to lie, which implies a crime, a false declaration in the public record. ACCEPT encourages all Romanian citizens part of the LGBTI community to declare their real civil status in relation to the authorities, to indicate whether they are married or in civil partnership with same-sex persons. In case the authorities refuse to recognize this status, ACCEPT will take over these cases and ensure people will be representation before national and European courts. At the same time, we remind that the temporary solution offered to Adrian, although welcoming, does not replace changing the legislative framework in such a way that such acts of humiliation are not repeated. Adrian Coman did not receive a simple passport, so such humiliating incidents will be repeated shortly when the temporary passport expires. For this reason, his clain in court requesting that his marriage certificate is transcribed is unfortunately necessary still. The Coman-Hamilton spouses are not temporarily married. Partnerships or marriages legally registered in other states are realities of fact and law that the Romanian state has the obligation to recognize and respect. The solution is to adopt the legislation regulating civil partnerships, including provisions regarding the legal regime of marriages concluded in other states, in the form proposed by CNCD and ACCEPT, a bill that has been rejected by the Senate and is currently in the Chamber of Deputies,” said Romanița Iordache, Co-president, ACCEPT Association.

Tags: No tags

Comments are closed.