Propunerea de modificare a definitiei familiei si casatoriei din Codul Familiei

Ref.: Propunerea de modificare a definitiei familiei si casatoriei din Codul Familiei

Data: 5.02.2008

Asociatia ACCEPT (organizatie neguvernamentala care apara si promoveaza drepturile persoanelor LGBT – lesbiene, gay, bisexuali, transgender – ca drepturi ale omului) considera ca modificarile introduse sunt neconstitutionale, incalcand principii fundamentale in materia drepturilor omului, recunoscute si garantate in Constitutia Romaniei: principiul universalitatii drepturilor (art.15), principiul egalitatii in drepturi (art. 4 si art. 16), dreptul la viata intima familiala si privata (art. 26) si dreptul la casatorie (art. 48). Aceste principii se refera la toti cetatenii Romaniei, indiferent de gen si orientare sexuala.

Initiativa senatorilor romani de a modifica definitia familiei si casatoriei din Codul Familiei reafirma redundant realitati deja sustinute de practica si de alte reglementari legale, respectiv recunoasterea familiei ca fiind intemeiata pe „casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie”.

„Senatorii romani ignora modernizarea institutiei casatoriei si a conceptului de familie din majoritatea statelor Uniunii Europene, care recunosc in numar covarsitor parteneriatul civil si/sau casatoria persoanelor de acelasi sex”, declara Florentina Bocioc, Directoare Executiva a Asociatiei Accept.

Asociatia Accept isi exprima speranta ca plenul Senatului va tine cont de avizele negative din partea Guvernului Romaniei, Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte si Minoritati, Comisiei pentru Munca, Familie si Protectie Sociala si Comisiei pentru Egalitatea de sanse si va respinge aceasta propunere legislativa initiata de parlamentari PSD si PRM.

Persoana de contact:
Florentina Bocioc, tel.: 0744 384 631, E-mail: florentina@accept-mail.ro

Anul 2007: între respectarea principiului tratamentului egal ?i discriminare

Anul 2007: între respectarea principiului tratamentului egal ?i discriminare

Ieri, 10 decembrie, de ziua interna?ional? a drepturilor omului, asocia?ia ACCEPT, Agen?ia de Monitorizare a Presei, Centrul de Dezvoltare Curricular? ?i Studii de Gen: FILIA, Centrul de Resurse Juridice, Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii, Funda?ia pentru poezie “Mircea Dinescu, Institutul pentru Politici Publice, Roma ACCESS, Romani CRISS ?i ?anse Egale au organizat înt?lnirea “Anul 2007: între respectarea principiului tratamentului egal ?i discriminare” cu scopul de a face un bilan? al situa?iei drepturilor omului în anul 2007. Participan?ii au discutat despre tratament egal ?i discriminare – cadrul legislativ, aplicare; monitorizarea respect?rii drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilit??i mintale aflate în institu?ii – stigm? ?i s?n?tate mental?, drepturile omului ?i discriminarea minorit??ilor sexuale din România, înc?lcarea dreptului la locuire ?i educa?ie al minorit??ii rome, libertate de expresie ?i manipulare de pres?, egalitatea de ?anse între femei ?i b?rba?i: cotidian ?i institu?ionalizare, situa?ia prevenirii ?i combaterii discrimin?rii în anul egalit??ii de ?anse pentru to?i în România.

În deschiderea evenimentului au luat cuv?ntul Minodora Cliveti, pre?edinta Comisiei pentru Egalitatea de ?anse între Femei ?i B?rba?i, Camera Deputa?ilor, Razvan Rotundu, director adjunct, departament OSCE, Council of Europe and Human Rights, Ministerul Afacerilor Externe, Attila Gasparik, vicepre?edinte Consiliul Na?ional al Audiovizualului, Csaba Ferenc Asztalos pre?edintele Consiliului Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii.

Pentru prima dat?, cu ocazia zilei de 10 decembrie, autorit??i publice participante au semnalat faptul c? în România exist? probleme în ceea ce prive?te respectarea drepturilor omului, aderarea la Uniunea European? neschimbând, din p?cate, nimic în aceast? privin?a. Participan?ii au subliniat situa?ii precum: discriminarea în exercitarea dreptului la servicii medicale, sociale ?i în accesul pe pia?a muncii cu care se confrunt? în mod flagrant persoanele cu dizabilit??i mintale (aflate sau nu în institu?iile statului), atitudinile ?i manifest?rile discriminatorii împotriva minorit??ilor sexuale în România care ating în continuare cote alarmante sau lipsa accesului minimal la locuin?? ?i la educa?ie în cazul minorita?ii rome. De?i România a adoptat legisla?ie în domeniul antidiscrimin?rii, aplicarea acesteia trebuie s? continue s? se fac? în mod constant ?i coerent de c?tre autorit??i, inclusiv prin profesionalizarea acestora, neimplicarea politicului ?i garantarea unor proceduri clare, transparente

În cadrul dezbaterii participan?ii au precizat c?, în 2007, a existat o colaborare bun? cu ?i o deschidere mai mare c?tre parteneriat între institu?iile abilitate cu combaterea discrimin?rii de diferite tipuri ?i organiza?ii neguvernamentale. S-a remarcat ?i faptul c? legisla?ia antidiscriminare a devenit un instrument utilizat în practica. În prezent, sunt peste 4000 de procese în domeniul antidiscrimin?rii. Atitudinea presei centrale, de asemenea, a fost mai obiectiv? ?i a ar?tat mai mult interes pentru teme de drepturile omului.

Întâlnirea s-a încheiat prin acordarea de c?tre CNCD a patru premii pentru personalit??ile/ institu?iile care s-au remarcat, în 2007, prin activitatea de combatere a discrimin?rii, respectiv pentru dl. Gabriel Andreescu, Consiliul Na?ional al Audiovizualului, Centrul de Resurse Juridice ?i Autoritatea Na?ional? pentru Tineret.

Pentru detalii privind prezent?rile punctuale ale fiec?rei organiza?ii, v? rug?m s? ne contacta?i.

Agresarea a doua persoane care participau la un eveniment organizat în cadrul GayFest 2007

Ieri sear?, în jurul orei 21:30, la ie?irea din cinematograful unde se desf??oar? Festivalul de Film din cadrul GayFest 2007, doi b?rba?i au fost agresa?i de un grup de huligani. Grupul de huligani (în jur de 8 persoane) au urm?rit cele dou? persoane care au p?r?sit sala de cinematograf, i-au pus piedic? ?i l-au lovit cu picioarele pe unul dintre ei. Jandarmeria a intervenit la scurt timp, f?când arest?ri. Cei doi b?rba?i agresa?i au depus plângere la Poli?ie.

Asocia?ia Accept (organiza?ie neguvernamental? care ap?r? ?i promoveaz? drepturile persoanelor LGBT – lesbiene, gay, bisexuali, transgender – ca drepturi ale omului) condamn? violen?ele fizice ?i verbale la care sunt supuse persoanele care sunt asociate cu evenimentele organizate cu prilejul GayFest-ului ?i cere autorit??ilor (poli?iei ?i jandarmeriei) s? asigure în continuare siguran?a ?i securitatea acestora.

Tolerarea agresiunilor legate de apartenen?a sau presupusa apartenen?? la o anumit? minoritate (fie ea etnic?, rasial? sau bazat? pe orientare sexual?) este un semnal negativ pentru toate persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil la discriminare. În acela?i timp constituie un semnal pozitiv pentru persoanele ?i grupurile care apeleaz? la violen?? ca mijloc de exprimare a opiniilor.

Facem apel la presa din România ca, în abordarea acestui subiect, s? dea în continuare dovad? de profesionalism ?i s? respecte via?a privat? a persoanelor agresate, precum ?i dreptul lor la imagine.

Persoan? de contact:

Florentina Bocioc, tel.: 0744 384 631, E-mail: florentina@accept-mail.ro

Ma?ul Diversit??ii – GayFest 2007

Sîmb?t?, 9 iunie 2007, începând cu ora 17:00 are loc Mar?ul Diversit??ii, organizat de Asocia?ia Accept, eveniment care încheie manifest?rile culturale ?i dezbaterile prilejuite de GayFest 2007.

Punctul de plecare al mar?ului este alveola din apropierea intersec?iei Bd. Decebal cu Strada Nerva Traian (reper Clinica Medical Unirea) ?i se va desf??ura pe traseul Bd. Decebal – Pia?a Unirii – Pia?a Constitu?iei – Bd. Libert??ii – Parcul Izvor. Mar?ul începe la ora 17:00 ?i se încheia la ora 19:00.


La mar? particip? atât persoane din cadrul comunit??ii LGBT din România ?i str?in?tate, cât ?i membri ai familiilor acestora, prieteni ?i sus?in?tori, to?i cei care cred c? orientarea sexual? nu este un criteriu care ar trebui s? condamne oamenii la izolare ?i discriminare.

Mar?ul debuteaz? cu o serie de discursuri pe tema drepturilor persoanelor LGBT ca drepturi ale omului. Discursurile vor fi sus?inute de:

Florin Buhuceanu – vice-pre?edinte, Asocia?ia ACCEPT

Diane Fisher – episcop, Methropolitan Community Churches, Canada

Maxim Anmeghicean – Director de programe, ILGA – Europe, Brussels

Christoph Michl – CSD Stuttgart Gay Pride

Estim?m c? la Mar? vor lua parte în jur de 1000 de persoane.


„Sper?m c? anul acesta nu vor mai exista incidente violente. Participan?ii la mar? se afl? acolo ca s?-?i exprime adeziunea la ni?te principii ?i s? s?rb?toreasc? diversitatea, nu pentru a fi victimele violen?elor. Avem încredere în respectul pe care concet??enii no?tri îl au fa?? de o manifestare civic? ce promoveaz? drepturile omului ?i non-violen?a.” afirm? Florentina Bocioc, directoarea executiv? a Asocia?iei Accept.

Persoan? de contact:

Florentina Bocioc, tel.: 0744 384 631, E-mail: florentina@accept-mail.ro