Ura față de persoane gay, ridicată de Senat la nivel de Constituție

Astăzi Senatul României ridică homofobia la valoare de stat și sacrifică protecția constituțională pentru numeroase familii din România, prin votul majorității parlamentare și al reprezentanților  unor partide politice din opoziție în favoarea organizării unui referendum pentru redefinirea familiei în Constituție.  Votul de astăzi reprezintă o încălcare a dreptului la viață privată și de familie, protejat atât de articolul 26, cât și de articolul 48 din Constituție. Dreptul la viață de familie este inalienabil și aparține tuturor persoanelor, indiferent de gen și orientare sexuală, conform Convenției Europene a Drepturilor Omului.

„Propunerea de redefinire a familiei în Constituție, aflată pe agenda Parlamentului de 2 ani, este scoasă de la naftalină într-un moment convenabil pentru a distrage atenția cetățenilor României de la dezastrul iminent din economie, justiție și agricultură. Chiar dacă legislația din România este clară și interzice deja căsătoriile între persoane de același sex prin Codul Civil, clasa politică transformă familiile noastre în țapii ispășitori ai incompetenței lor,” a declarat Florin Buhuceanu, Președinte Executiv al Asociației ACCEPT. „Încurajăm toți cetățenii cu drept de vot să stea acasă în ziua referendumului și să nu legitimeze o manevră politică menită să deturneze atenția publică și să promoveze ura.”

Senatul a permis astăzi instrumentalizarea urii pe banii tuturor românilor fără să facă o analiză a oportunității sociale – Guvernul va cheltui peste 20 de milioane de euro pentru organizarea unui referendum fără impact pozitiv pentru familiile din România. Fondurile pentru organizarea referendumului sunt în competiție directă cu despăgubirile destinate producătorilor afectați de cea mai mare criză post-decembristă din agricultură, cauzată de pesta porcină africană.  De asemenea, din același fond de rezervă al Guvernului trebuie să se asigure și ajutor financiar pentru victimele inundațiilor din ultimele luni. Mai grav, votul Senatului vine în contradicție cu valorile europene care sunt asumate de România, inclusiv dreptul la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene pentru cuplurile de același sex.

„În organizarea referendumului apar două probleme majore. În primul rând, parlamentul a votat astăzi pentru modificarea Constituției, încălcând chiar Constituția și regulile de organizare ale camerelor Parlamentului. Curtea Constituțională, prin decizia de admitere a excepției de neconstituționalitate în Cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT a recunoscut deja faptul că viața de familie există pentru cuplurile formate din persoane de același sex căsătorite în afara țării, deci modificarea articolului 48 ar veni în contradicție cu principiile enunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mai mult, CCR a identificat deja o serie de nereguli în parcursul legislativ al inițiativei cetățenești, nereguli procedurale pe care Parlamentul ar fi trebui să le rezolve înainte de a adopta forma actuală. Avem încredere că judecătorii constituționali vor observa toate aceste abateri de la spiritul și litera Constituției, urmând ca aceștia să transmită inițiativa înapoi în Parlament, pentru revizuire,” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră a Asociației ACCEPT.

Asociația ACCEPT atrage atenția forțelor de ordine și instituțiilor de drepturile omului asupra riscurilor inerente într-o campanie polarizată, care va afecta întreaga societate și va perturba pacea socială din România. Campania pentru redefinirea familiei în Constituție, un subiect intens politizat, va fi transformat în instrumentul urii sponsorizate de stat împotriva persoanelor gay, lesbiene, bisexuale și transgender, dar și împotriva familiilor diverse din România. Lupta politică și speranța atragerii unui electorat conservator va transforma, de fapt, familiile tuturor românilor  în victime colaterale. Impactul acestei stigmatizări a fost simțit în ultimii ani mai ales de familiile monoparentale, familiile de facto, familiile extinse cu părinți plecați să lucreze în afara țării, dar și familiile bazate pe cupluri de același sex. România rămâne una dintre puținele țări din Europa care nu monitorizează infracțiunile motivate de ură și nu are capacitatea să investigheze eficient aceste incidente.

 

 

Homophobia, raised by the Senate to constitutional level

Today, the Senate of Romania raises homophobia to state value and sacrifices constitutional protection for many families in Romania by the vote of the parliamentary majority and representatives of some opposition political parties in favor of organizing a referendum to redefine the family in the Constitution. Today’s vote is a violation of the right to private and family life protected by both Article 26 and Article 48 of the Constitution. The right to family life is inalienable and belongs to all persons, regardless of gender and sexual orientation, according to the European Convention on Human Rights.

“The proposed redefinition of the family in the Constitution, which is on the agenda of the Parliament for 2 years, is taken out of the closet at a convenient time to distract the Romanian citizens from the imminent disaster in the economy, justice and agriculture. Even though Romanian legislation is clear and already prohibits same-sex marriages under the Civil Code, the political class turns our families into scapegoats of their incompetence, “said Florin Buhuceanu, Executive Chairman of ACCEPT. “We encourage all citizens with voting rights to stay home on the day of the referendum and not to legitimize a political maneuver to divert public attention and to promote hatred.”

The Senate today allowed the instrumentalisation of the hatred without an analysis of the social opportunity – the Government will spend over 20 million euros for holding a referendum without a positive impact on the Romanian families. The funds for the referendum are in direct competition with the compensation for the producers affected by the biggest post-December crisis in agriculture, caused by African swine fever. Also, from the same reserve fund of the Government, financial aid must be provided for the victims of the floods in recent months. More seriously, the Senate vote runs counter to the European values ​​that are assumed by Romania, including the right to free movement within the European Union for same-sex couples.

“There are two major issues in organizing the referendum. Firstly, parliament voted today to amend the Constitution, violating even the Constitution and the rules governing the organization of the Chambers of Parliament. The Constitutional Court has already recognized that family life exists for couples of same-sex married couples outside the country through the decision to admit the unconstitutionality ruling in Coman, Hamilton and the ACCEPT Association, so the amendment of Article 48 would contradict the principles set out by the Court of Justice of the European Union. Moreover, the RCC has already identified a number of irregularities in the legislative process of the citizens’ initiative, procedural irregularities which Parliament would have to resolve before adopting the current form. We trust that constitutional judges will notice all these deviations from the spirit and letter of the Constitution, and then they will send the initiative back to Parliament for review, “said Iustina Ionescu, a human rights lawyer and member of the ACCEPT Association.

The ACCEPT Association draws the attention of law enforcement and human rights institutions to the risks inherent in a polarized campaign that will affect the whole of society and disrupt social peace in Romania. The campaign to redefine the family in the Constitution, an intensely politicized subject, will be turned into the instrument of state-sponsored hatred against gay, lesbian, bisexual and transgender people, but also against the various families in Romania. The political struggle and the hope of attracting a conservative electorate will in fact transform the families of all Romanians into collateral victims. The impact of this stigmatization has been felt in recent years, especially by single-parent families, de facto families, extended families with parents working in the EU, and families based on same-sex couples. Romania remains one of the few countries in Europe that does not monitor hate crimes and does not have the capacity to investigate these incidents effectively.

 

Tags: No tags

Comments are closed.