checklist31-1024x768

Achizitie servicii organizare evenimente

Anunț de participare simplificat

 

Prin prezenta se aduce la cunoştinţă faptul că, Asociația ACCEPT în vederea implementării proiectului”Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI” dorește să achiziționeze ”Serviciul de reuniuni și conferințe organizate la hotel” prin aplicarea procedurii simplificate, în conformitate cu art. 7 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 .

 

Valoarea estimată pentru achiziția serviciilor este de 26 595.68 lei fară TVA, respectiv 29 113.89 lei cu TVA.

 

Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 

Criterii de calificare:

 

 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 2. Declaratie pe propria raspundere privind plata impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile 165 din Legea nr. 98/2016. Acestea trebuie să certifice inexistența datoriilor în luna anterioară celei de depunere a ofertelor (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 3. Declarație privind neîncadrarea în prevederile 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
 4. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantului/ terțului susținător privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea 98/2016;
 5. Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de apartenență din punct de vedere profesional. Datele înscrise în acesta trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.
 6. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare (Formularul nr. 2)
 7. Lista serviciilor prestate;
 8. Contracte încheiate în ultimii 3 ani

Persoanele care dețin functii de decizie în cadrul Entitati contractante sunt:

 • Florin Buhuceanu – Presedinte Executiv
 • Carolina Marin – Vicepresedinte
 • Teodora Roseti Ion Rotaru – Coordonatoare de proiect
 • Andreea Nastasa –Manager financiar

Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice, minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta, în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul Asociatia Accept – www.acceptromania.ro

 

Oferta se va transmite la sediul autoritatii contractante din str Lirei nr 10 Sector 2, București, cod poștal 021422, Secretariat /Registratura

 

Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 26.11.2018 ora 16:00, data înregistrări la registratura Asociaţiei Accept

 

Ședința de deschidere o ofertelor va avea loc la sediul Entitați contractante din str Lirei nr. 10 Sector 2, București, în data de 27.11.2018, ora 11:00.

 

 Oferta va fi prezentată în plic închis, pe care se va menţiona numele procedurii de achiziţie și titlul proiectului.

Descarcati aici:

Documentatie atribuire completă

GRAFICUL PRIVIND DERULAREA SERVICIILOR

Formulare (capitolul 3 al documentatiei de atribuire)

Tags: No tags

Comments are closed.